Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 23 personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar büro personeli, koruma ve güvenlik, destek personeli ve gemi adamı kadrolarına yapılacak.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor

Başvuru Tarihi ve Şekli

15 Nisan 2022’de başlayan başvurular 29 Nisan 2022’de sona erecektir. Adaylar, www.hssgm.gov.tr adresinden ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını şahsen, posta ve kargo vb. kanallar ile Genel Müdürlüğün Yazı işleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapacaktır.

Başvuru Genel Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak, (askerliği yapmış veya muaf olmak)

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,

9. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak,

10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

11. ilan şartlarında istenilen iş tecrübesi, mezuniyetten sonra ve başvuru tarihinden önce adayda bulunuyor olmak,

Başvuru Nitelikleri ve Özel Şartlar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Müracaat formu www.hssgm.gov.tr adresinden temin edilecektir. (İlan sıra numarası, başvurulan unvan ve görev yeri belirtilmek zorundadır.)

2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus kayıt örneği, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

5. 03 sıra no.lu Koruma ve Güvenlik Personeli ilan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy/kilo endeksini gösterir onaylı belge,

6. 04 sıra no.lu Destek Personeli Şoför alım ilanı için sürücü belgesi fotokopisi,

7. 12 sıra no.lu Gemiadamı ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış Gemiadamı cüzdanı ve e-Devletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten.)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)