Türk Alman Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapılacak

Türk-Alman Üniversitesi'ne en az ilkokul mezunu kadrolu kamu işçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvuru işlemleri 21 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Türk Alman Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapılacak

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Türk-Alman Üniversitesi'ne işçi alımı yapılacak. Söz konusu duyuru geçtiğimiz gün Resmi gazete ve İŞKUR sayfasında yayımlanmış, Türk Alman Üniversitesi içi alımı için başvuru yapacak adayların en az ilkokul en fazla ortaöğretim mezunu olması,erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunmaması, 35 yaşı aşmamak gibi şartları yerine getirmesi gerektiği bildirilmişti. Resmi duyuruda başvuru genel şartları ise aşağıdaki gibi olmuştu: 

KPSS ŞARTSIZ KAMU İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı
olmak.

Başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylara ilgili kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabiliyor. Başvurular 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle son bulacak.