Sinop Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapılıyor! İşte Başvuru Şartları

Sinop Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru işlemleri İŞKUR resmi sayfasından devam ediyor.

Sinop Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapılıyor! İşte Başvuru Şartları

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda üniversiteye temizlik görevlisi , güvenlik görevlisi alımının yanı sıra İŞKUR üzerinden engelli ve eski hükümlü temizlik görevlisi de alınacağı bildirilmiş, başvuruların İŞKUR resmi sayfasından 7 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceği belirtilmişti. 2 Mart 2020 tarihinde yayımlanan duyuruda, "Rektörlüğümüz Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aracılığıyla Sürekli İşçi Alınacaktır. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Sinop İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir." ifadeleri yer alırken kontenjan dağılımı ve başvuru şartları aşağıdaki gibi olmuştu: 

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
-18 yaşını tamamlamış olmak,
-İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,
-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir,
-Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin
karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
-Kadro ve Pozisyonlardaki talepler Sinop İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Sinop’ta ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. İlçelerdeki ilanlara o ilçede ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az İlköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ortaöğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahsız)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
En az ilköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak.
Engelli sağlık kurulu raporunun en az %40 oranında olduğunu belgelendirmek. (Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,
En az ilköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak,
Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, İfade eder.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 02/03/2020-06/03/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu Sinop İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.