Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Bin İşçi Alımı Göreve Başlama Duyurusu (Yedek Duyurusu Ne Zaman?)

Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı için göreve başlama duyurusu jet hızıyla yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kurada adı çıkan adayların evraklarını 14 Nisan 'a kadar (İstanbul hariç) teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Bin İşçi Alımı Göreve Başlama Duyurusu (Yedek Duyurusu Ne Zaman?)

Son dakika haberi: 14 bin işçi alımı duyurusu geldi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. YHGM resmi internet adresinden yapılan açıklamada, 14 bin işçi alımında kazanan adayların yapacağı işlemlere yer verildi. 

Duyuru şu şekilde:

"SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KURA USULÜ İLE ATANMAYA HAK KAZANAN 14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

        Türkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gönderilen başvurular üzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilmiştir.  

        Bu kapsamda taşra teşkilatına, 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak olup göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

        Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar ise başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

               Bu çerçevede;

1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular, (İstanbul ili hariç) 10.04.2020-14.04.2020 tarihleri arasında Ek-1 de istenilen belgeler ile birlikte, 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar kura neticesinde yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları dikkate alınarak, İl Sağlık Müdürlüklerince (İstanbul ili hariç), 15.04.2020-16.04.2020 tarihlerinde yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan incelemeden sonra atanmaları uygun görülenlerin isimleri, TC. Numaraları ve branşları ÇKYS’de oluşturulan modül üzerinden 17.04.2020 tarihi saat 24.00’a kadar girilecektir. ÇKYS modülüne ismi girilen adayların atamaları, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca, il sosyalleştirme bölgesi emrine yapılacaktır.

        Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında, İstanbul iline çok sayıda personel alımı yapılacağından, kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan adayların öncelikli olarak atamaları, Bakanlığımızca il sosyalleştirme bölgesi emrine yapılacak olup İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık tesislerinin ihtiyaçlarına göre gerekli planlama yapılacaktır. Yapılan planlama neticesinde sağlık tesislerine atananların evrakları göreve başlamak için atandığı yere müracaat ettiğinde sağlık tesisi yöneticiliğince oluşturulacak komisyon marifeti ile incelenecek, uygun görüldüğü takdirde hak sahibi ile sözleşme imzalanarak derhal göreve başlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aynı usule göre atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle söz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren on beş gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atanmalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince yazılı bilgi verilecektir.

6- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

7- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

8- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

9- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

10- COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, atanmaya hak kazanan aday, kendisine yapılan tebligat üzerine, il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden, en geç üç gün içinde göreve başlayacaktır/başlatılacaktır.

11- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına, kura neticesinde yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden, 10 uncu maddede belirtilen süre içerisinde göreve başlayamayacak olanlardan, mazereti bulunanların durumları değerlendirilerek, mazeretlerinin bitimine istinaden derhal göreve başlatılmaları sağlanacaktır. İkametgâhı, yerleşmeye hak kazandığı yerde olup da, halen başka yerde bulunan adaya, 5 gün yol izni verilerek, bu sürenin sonunda göreve başlaması sağlanacaktır.

12- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan yerleştiği yere atamaya esas  başvuru belgelerini,  yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak (İstanbul iline atananlar hariç) tebliğ tarihinden itibaren iş bu ilanda belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aynı usule göre atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle söz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Bunların yerine Bakanlığımızca, boş kalan yerlere yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama yapılacaktır.


İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EKLER:

1-Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
2-Başvuru Formu
3-Mal Bildirim Beyannamesi"

YEDEK ADAYLAR NE YAPACAK?

İstanbul ili hariç 10.04.2020-14.04.2020 tarihleri arasında , kurada ASİL olarak çıkan adayların evrakları kazandıkları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğine yer verildi. ASİL adaylardan evraklarını teslim etmeyen kişi sayısı kadar yedek aday, daha sonra yayımlanacak duyuru ile çağrılacak.

Yedek aday duyuruları il sağlık müdürlüklerinin resmi internet adresinden yayımlanacak. 

9 NİSAN KURASI

9 Nisan 2020 kurasında son durum için TIKLAYIN