Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Düzeyinden Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Selçuk Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemlerinde sona geliniyor.

Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Düzeyinden Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor

28 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanı için başvuruların 15 gün süreceği belirtilmiş, Selçuk Üniversitesi'nin hemşire, ebe, eczacı, biyolog, fizyoterapist, psikolog unvanlarında gerçekleştireceği alıma başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedilmişti.

Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.  Türk  Ceza  Kanununun  53.  Maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileliiflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin iflasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı   değerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş  bulunmak,  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP93  puanı  ve  Ortaöğretim  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8.  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B maddesinin  "Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler."  hükmüne  uygun  olması.  (Bu  hükme  uygun  olmayanlar  kazansalar  dahi  atamaları yapılmayacaktır.)

I.ÖZEL ŞARTLAR:
1.  Belirtilen  öğrenim  düzeylerinin  birinden  mezun  olmak,  aranan  nitelikleri  taşımak  ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4.  Sadece  bir  unvan  kodu  için  başvurulacaktır.  Birden  fazla  unvan  kodu  için  başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.   Eczacı   unvanı   için   KPSS   sınav   şartı   aranmayacaktır.   Müracaatlar   komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 3 (üç) adaydan fazla  olması  halinde  aday  ve  yedek  adaylar  noter  huzurunda  çekilecek  kura  ile  belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Online başvurularla ilgili bilgilendirme: "Müracaatlar,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günü  izleyen  15  (onbeş)  gün  içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr”  adresinde  yer  alan  online  başvuru  bilgilerini  doldurduktan  sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için  unvan  kodu  belirterek  başvuru  yapacaklardır.  Birden  fazla  unvan  kodlu  unvana  başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit  edilenler  ile  istenilen  belgeleri  ibraz  etmeyenlerin müracaatları  geçersiz  sayılacak,  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Yerleşmeye  hak kazanan   adaylardan,   daha   sonra   online   başvuru   sırasında   beyanda   bulundukları   belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır."