Memurlara 4 Bin TL, Emeklilere 7500 TL Kira Yardımı!

Son dakika haberine göre, memurlara 4 bin TL, emeklilere ise 7.500 TL kira yardımı yapılması için kanun teklifi TBMM'de. Bu teklif, kamu personellerinin ve emekli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Memurlara 4 Bin TL, Emeklilere 7500 TL Kira Yardımı!

Memur ve Emeklilere Kira Yardımı İçin Kanun Teklifi Geldi

Kamu personelleri ve emeklilere kira yardımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen iki teklifin ilkinde memurlara, ikincisinde ise emeklilere kira yardımı yapılması istendi.

Teklif şu şekilde:

Ülkemizde içinde bulunduğumuz ekonomik krizden etkilenen toplumsal gruplardan birisi de hiç kuşku yok ki emekli vatandaşlarımızdır. Ülkemizde yıllar itibariyle düzenli artış eğiliminde bulunan emekli vatandaşlarımızın sayısı güncel olarak 16 milyon kişiye yaklaşmış bulunmaktadır. Emekli vatandaşlarımız, yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle sağlıklı beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında her geçen gün daha da zorlanır duruma gelmişlerdir. Emekli maaşlarına yapılan zammın; gıda, akaryakıt, elektrik vb. temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanan fiyat artışları ve enflasyon rakamlarındaki yükseliş karşısında değersizleşmesi, maddi anlamda sorunlu bir sürecin içinde olan emeklilerimizin bir darbe daha almalarının yanı sıra temel ihtiyaçlarım karşılama noktasında dahi zorlandıkları bir dönemden geçmelerine neden olmaktadır. Bu süreçte emekli vatandaşlarımızın geçim kaygısı yaşamaları sağlık sorunlannm artışına da neden olmaktadır. Türk-İş tarafından açıklanan bu yılın mayıs ayına ait verilerde açlık sınırı 10.362 TL, yoksulluk sınırının ise 33.732 TL'ye yükseldiği görülmektedir. Emekli vatandaşlarımızın enflasyona karşı korunacağı ifade edilmesine karşın, emekli maaşına yapılan artış miktarının bu söyleme tezat düştüğü görülmektedir.

Yoksulluk olgusunun ülke nüfusu içinde yaşlı kesimde artış eğiliminde olması emekli vatandaşlarımızın ekonomik buhrandan en çok etkilenen gruplardan olduğunun göstergesidir. Yaşlı yoksulluğunun önüne geçilmesi için çeşitli sosyal politikalar oluşturularak bu durumun oluşmasının temelindeki etmenler belirlenmeli ve bir an önce düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde her geçen gün artan konut kira fiyatları, konut sahibi olmayan emekliler için yaşamsal anlamda sorunlarını daha da artırmaktadır. Emeklilerimizin içinde bulunduğu bu olumsuz durum göz önünde bulundurularak; emekli aylığı bağlanan vatandaşlarımızdan üstlerinde kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmaması durumunda. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kurum tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma koşuluyla asgari ücretin üçte ikisi oranında kira yardımı yapılması emekli vatandaşlarımızın geçim mücadelesinde verilmiş önemli bir destek olacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE 24- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, kendilerine veya eşleriyle, bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarına kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmaması koşuluyla, asgari ücretin üçte ikisi tutarında kira yardımı ödemesi yapılır. Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında; a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oram, b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı, c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken Ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı, ç) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınır. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz. Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklanndan %25 oranmda kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır. Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerim belirlemeye Kurum yetkilidir"

MEMURLARA 4 BİN TL KİRA YARDIMI

Diğer teklifte ise memurlara 4 bin liralık kira yardımı yapılması talep edildi. Teklifin gerekçesi şu şekilde:
Kiralara yapılan fahiş zamlar maaşlı olarak çalışan orta gelir ya da alt gelir grubunu mağdur etmektedir. Ülkemizin ekonomik anlamda içinde bulunduğu olumsuz durumun yansımaları, özellikle bazı büyük şehirlerde yabancı yatırımcıların konut satın alması veya kiralama yapması, kira fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki kiralar ortalama maaş miktarlarının çok üzerine çıktığı görülmektedir.

Ülkemizde çok sayıda vatandaşımızın düşük gelirli olduğu göz önünde bulundurulduğunda kira ödemeleri ciddi bir mali yük oluşturmakta olup vatandaşların temel ihtiyaçlarından dahi kısıtlama yapmalanna neden olmaktadır. Tüm şehirlerimizde konut kira maliyetleri ciddi ölçüde yüksek olduğu görülmekte olup yükselme eğilimi de devam etmektedir. Yüksek konut maliyetleri ve yaşam maliyetleri, çalışanların mali kaynaklarını ciddi ölçüde azaltmakta, bir kısım çalışan için ise geçimini sağlayamama noktasına sevk etmektedir. Özellikle memurların maaşlarının yetersiz kaldığı için konut maliyetlerini karşılamalanna yardımcı olmak amacıyla kira yardımı yapılması son derece zaruri bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Memurlar, kariyerlerinin farklı aşamalarında ve görev değişikliklerinde farklı bölgelere atanabilmektedir. Ülkemizde uygun fiyatlı bir kiralık konut bulma imkanı kalmayan bu kesim için artık bu durum bir sorunsala dönüşmüştür.

Devlet Memurları Kanunu

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 213 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Kira yardımı: MADDE 213/A- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler bünyesinde görev yapmakta olan devlet memurları ve sözleşmeli personele aylık net 4.000 Türk Lirası kira yardımı yapılır. Bu kira yardımı, her mali yılbaşında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE'deki (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki yılın aym ayma göre değişim oranında artmlır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile düzenlenir"