Kütahya Gediz Belediyesi’ne Memur Alımı Yapılacak (VHKİ, Memur, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı)

Gediz Belediyesi'ne V.H.K.İ., Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı alımı başvuru şartları ile tarihleri belli oldu.

Kütahya Gediz Belediyesi’ne Memur Alımı Yapılacak (VHKİ, Memur, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı)

Kütahya ili Gediz Belediye Başkanlığı’na memur alımı yapılacak.Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi.

Gediz Belediye Başkanlığı’na Memur, V.H.K.İ., Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Şehir Plancısı unvanlarında gerçekleşecek alıma kadın-erkek adaylar başvuru yapabilecekler.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder.

Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen mezuniyet şartlarının yanı sıra genel şartları ve KPSS ile ilgili şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Başvurular 28 Temmuz ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru işlemleriyle ilgili yapılan resmi açıklamada, “Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini; Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-posta adresine, Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. “ denildi.

Başvuru sırasında gerekli belgeler, başvuru genel şartları ve kontenjan dağılımı ise şu şekilde:

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gediz.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

 • b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
 • c)  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
 • d)  KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • e)  Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • f)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • g)  2 adet biyometrik fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak),
 • h)  V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
  sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
 • i)  Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

 • a)  İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • b)  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c)  V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

KONTENJAN DAĞILIMI