İBB 100 Zabıta Memuru Alımı Başvuruları 4 Ocak'ta Başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 100 zabıta memuru alımı için başvuru işlemleri 4 Ocak ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İBB 100 Zabıta Memuru Alımı Başvuruları 4 Ocak'ta Başlayacak

İBB'den yapılan resmi duyuruda, belediyenin zabıta memuru ihtiyacının karşılanması için 100 kişilik alım yapılacağı, ilgili alıma başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra ilgili unvana göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği kaydedilirken, sınav başvuru formlarının turkiye.gov.tr adresinden indirilebileceği belirtildi. Resmi duyuruda kontenjan dağılımı ve başvuru genel ile özel şartları ise şu şekilde sıralandı: 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en  az 1.67  metre,  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun  1 metreden  fazla olan kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  (Boy  ve  kilo  tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3.  Sınavın  yapıldığı  tarihte  30  yaşını  doldurmamış  olmak  (8/2/1991  ve  daha  sonraki tarihlerde doğanlar).
4.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.