En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alım İlanında Güncelleme Yapıldı

Edirne Belediyesi'nin en az lise mezunlarından itfaiye eri alımında başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi.

En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alım İlanında Güncelleme Yapıldı

Belediye'nin itfaiye eri alımında başvuru tarihleri düzenlemesine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanırken, ilgili ilanda şu ifadeler görüldü: 

16/03/2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İtfaiye Eri Alımı İlanında
yer alan;
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddenin (a) fıkrası “
17/05/2021 tarihinden 18/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile
birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE
adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan
sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan
Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.” şeklinde düzeltilmiştir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI başlıklı 5 inci maddenin (c) fıkrası “ Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları
ile 01.06.2021 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı https://www.edirne.bel.tr/ web sayfasında
ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru
formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru
formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır. ” şeklinde düzeltilmiştir.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrası
“Sözlü sınav” 10.06.2021 tarihinde, İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12 Merkez/EDİRNE
adresinde “ Uygulamalı Sınav” 11.06.2021 tarihinde, İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12
Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da
başlayacaktır. Şeklinde düzeltilmiştir.
İlan Olunur.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
lan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci  fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.