Başvurular Başladı! İŞKUR Üzerinden Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı için Şartlar ve Başvuru Sayfası

 Sağlık Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'na 14 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR online başvuru sistemi üzerinden başladı.

Başvurular Başladı! İŞKUR Üzerinden Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alımı için Şartlar ve Başvuru Sayfası

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan resmi bilgilendirmede, toplamda 32 bin personel alınacağı, bunlardan 14 bininin sürekli işçi kadrosu için gerçekleceği kaydedilmiş, dün yapılan duyuru ile kadro dağılımı da netleşmişti. Başvuruların İŞKUR resmi sayfası üzerinden 26 Mart ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğine yer verilen resmi duyuruda, adayların ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceği , sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların yasal asgari ücret ile göreve başlayacağı belirtilmişti.  Temizlik Görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı gibi unvanlar için başvuru yapmak isteyen adayların her bir unvana göre belirlenen başvuru özel şartlarının yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre başvuru genel şartları aşağıdaki gibi oldu: 

  •  2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  •  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

MEZUNİYET ŞARTLARI

• Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

• Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

• Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

• Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr sayfasından 30 Mart'a kadar kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Adaylar, sadece internet üzerinden başvuru yapabilecekler.