Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İlkokul Mezunlarından Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne en az ilkokul mezunlarından kadrolu temizlik işçisi alımı gerçekleştirilecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İlkokul Mezunlarından Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Yapacak

16 Kasım itibariyle İŞKUR üzerinden başlayan başvuru işlemlerinin 20 Kasım'da sona ereceği kaydedilirken, başvuru işlemlerinin Alanya İş Kurumu ilçe Müdürlüğü şahsen ya da www.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilecebileği belirtildi. Başvuru genel şartlarına ilişkin yapılan açıklamada ise şartlar şu şekilde sıralandı: 

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.
2-18 yaşını doldurmuş olmak.
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4-Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.
5-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
7-Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )
8-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
9-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
10-Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
11-Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
12-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
13-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Alanya İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek.

ÖZEL ŞARTLAR
Beden İşçisi (Temizlik Hizmetleri):
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-En az İlköğretim-en çok Ortaöğretim mezunu olmak.
3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.