1072 Kadrolu İşçi Alımı Başvuruları Başladı! MSB Sürekli İşçi Alımı için İŞKUR üzerinden Başvurular 4 Gün Sürecek

Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru işlemleri başladı.

1072 Kadrolu İşçi Alımı Başvuruları Başladı! MSB Sürekli İşçi Alımı için İŞKUR üzerinden Başvurular 4 Gün Sürecek

Başvuru yapacak adaylar başvuru genel şartlarının yanı sıra İŞKUR resmi sayfasında yer alan unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmek durumundalar. Milli Savunma Bakanlığı'nın kadrolu işçi alımı için süreç başladı. MSB'den geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda 1072 kişilik işçi alımı yapılacağı belirtilmiş, resmi duyuruda, "Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır." ifadeleri görülmüştü.

YENİ MEMUR ALIMI, KADROLU İŞÇİ ALIMI VE SADECE İŞ BAŞVURULARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

İŞKUR resmi sayfası üzerinden başlayan başvuru işlemlerinde başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Milli güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak
veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine
sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık
belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar
da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı
belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma
Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava
katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı
ortadan kalkacaktır.
12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek
koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında
ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik
soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık
yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

İLANLARA NASIL GÖZ ATILIR?

Adaylar , https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx  sayfasına giriş yaptıktan sonra iş yeri türü seçeneğini "Kamu" olarak seçtikten sonra MSB'nin ilanlarına erişim sağlayabilirler.