Uzman Çavuş, Astubay ve Subayları İlgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, uzman çavuş, astsubay ve subayları doğrudan ilgilendiren Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan  Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların fiilen çalışma suretiyle geçirecekleri her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi amaçlanıyor.

Uzman Çavuş, Astubay ve Subayları İlgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de

YENİ ASKERİ PERSONEL ALIMI HABERLERİ, İŞ HABERLERİ VE DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

CHP'li Bakan Teklifin gerekçesinde devlet memurlarının derece yükselmesi için bulundukları derecelerde en az 3 senelik hizmet süresini doldurmalarının gerektiğini hatırlatırken, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere sürekli görevle atanmış bazı memurlar için bu sürenin 2 yıl olarak uygulandığını vurguladı. İlgili kanun kapsamındaki memurlara tanınan hakkın uzman çavuş, astsubay ve subaylara da tanınması gerektiğine vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, zorunlu yer değiştirme uygulamaları kapsamında belirli bir süre görev yapmak üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan memurlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirdikleri her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir. Bu düzenleme gereği, 3 yıl yerine 2 yılda bir derece yükselmesi yapan memurların kazanılmış hak aylık dereceleri ile buna bağlı ödeme unsurları emsallerine göre daha erken yükselmekte ve daha uzun süre yüksek maaş alma imkanına kavuşmaktadırlar. Kalkınmada birinci derece öncelikli yerlerde aynı koşullarda görev yapmalarına rağmen, bu yerlerde geçirilen her iki yıl karşılığında ilave bir kademe verilmesi uygulamasının sadece bazı memurlar (özel yönetmelıkleri gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi memurlar) hakkında uygulanıyor olması, eşitliğe uygun düşmediği gibi bu imkandan yararlandırılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin motivasyonunu da olumsuz etkilemektedir. Gerçekten 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, ana çizgileri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na benzer hükümler getirmekle beraber Silahlı Kuvvetlerin ve Silahlı Kuvvetlerdeki hizmetlerin özelliği sebebi ile bazı değişik hükümleri de getiren bir kanundur. " ifadelerini kullandı. 

Teklif Gerekçesinde Bakan ayrıca şunları kaydetti: 

Silahlı Kuvvetlerin bir kısım özelliğini aşağıda belirtilen şekilde özetlemek mümkündür:
⦁    Türk Silahlı Kuvvetleri personeli çalışma saatleri bakımından 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç hizmet Kanununun 33 üncü maddesi hükmüne tabidir. Bu hükme göre kıta, karargah ve kurumlat'da günlük çalışma saatleri, mevsim, iklim, ahval ve hizmetin özelliklerine göre tespit edilir. Kıtalarda umumi mesai ve hizmet zamanı kalk borusunda başlar, gece yoklamasından sonra biter. Subay ve astsubaylar nöbetçi ve vazifeli olmadıkları veya kendilerine ayıca bir hususi vazife verilmediği hallerde günlük mesai veya eğitimin bitiminde vazife mahallinden ayrılabilirler. Bu hükümdeki açıklığa göre subay ve astsubaylara mesai saati dışında da devam edebilecek özel vazifeler verilebildiği gibi Silahlı Kuvvetlerdeki müşterek hizmetlerin yapılmasını ve devamını sağlamak maksadı ile bu hizmetleri belli bir sıra ve süre ile yapmak üzere Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar nöbetçi olarak görevlendirilmektedirler.

Bundan daha önemli olarak harp konseptleri nedeniyle Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar; taktik, teknik eğitim, tatbikat, ve alarmlara katılır ve haftada en az iki kere gece eğitimine çıkarlar. Bu suretle çalışma süreleri, nöbetler, eğitim ve tatbikatlar gibi sebeplerle anılan TSK personeli fazla mesai yapmakta ve ayrıca bu fazla mesai nedeniyle genellikle öğle ve akşam yemek saatlerinde evlerinden uzak bulundukları için munzam bir masraf yapma durumunda kalmaktadırlar.⦁    Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir kısım görevler vekalet suretiyle yerine getirilmekte ancak bir, hatta birkaç göreve vekalet eden personel için vekalet ettiği görevlerinin karşılığı olarak kendilerine ilave bir ödeme yapılmamaktadır.

⦁    Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar yurdumuzun muhtelif bölgelerindeki kıta ve kurumlarda münavebeyle hizmete tabi tutulmakla, kıta hizmeti sırası gelenler bulundukları garnizonlardaki normal sürelerini tamamlamadan kıta görevinin gerektirdiği yerlere atanmaktadırlar.

Devlet memurlarının kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde geçirdikleri sürelerin her iki yılı karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi alması halinin, sadece o yerlere zorunlu olarak atananlar için değil, o yerlere Atama ve Yer Değiştirme ile atanan TSK personeli ve emeklileri için de g,cçerli olması hakkaniyete uygun düşecektir.

Bu itibarla, hazırlanan Kanun Teklifi ile kalkınmada birinci derece öncelikli yerlere "Atama ve Yer Değiştirme" biçiminde atanan TSK personeli için de uygulanması neticesinde eşitliğe aykırı uygulama. yaratan bir düzenlemenin kaldırılması ve her iki yıl hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 1- Madde ile, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na ek bir madde ilave edilmesi suretiyle, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Erbaşlara bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirecekleri her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 39- Atama ve Yer Değiştirme ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan subay, astsubay ve uzman erbaşlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Bu madde hükümleri, subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşlardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere yapılan atama ve yer değiştirmenin iki atamadan daha fazlası için birinci paragraf hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.