TÜSEB’e En Az İlkokul Mezunu Kadrolu İşçi Alımı Yapılacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu kadrolu hizmetli alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

TÜSEB’e En Az İlkokul Mezunu Kadrolu İşçi Alımı Yapılacak

TÜSEB kadrolu kamu işçisi alım ilanı dün SSB ve kurum sayfasında yayımlanmış, yayımlanan duyuruda hizmetli olarak istihdam edilecek adayların statüsünün daimi olacağı vurgulanmıştı.

Başvuru yapmak isteyen hizmetli adaylarında aranacak şartlar ise şu şekilde sıralandı:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.
5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

1.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
12.Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuru yapılacak ilde ilan tarihi itibarıyla ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.) 

13. En az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak.
14.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

Başvurular bugün başladı!

 Başvuru sürecine dair yapılan resmi açıklamada ise şu ifadeler görüldü:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 09/08/2021- 13/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) için başvuru yapabilecektir. Birden fazla görev yeri için yapılan başvuruların hiçbirisi kabul edilmeyecektir.