Nusaybin Belediyesi Memur Alımı Yapacak

Mardin ili Nusaybin Belediye Başkanlığı'na memur alımı yapılacak. VHKİ, Tahsildar, Memur, sosyolog, Tekniker, Zabıta, Bilgisayar İşletmeni ve Mühendis unvanları için yapılacak alıma kimler başvuru yapabilir, başvuru tarihleri ve başvuru sırasında talep edilen belgeler açıklandı.

Nusaybin Belediyesi Memur Alımı Yapacak

Nusaybin Belediyesi Memur, Tekniker, Tahsildar, VHKİ, Zabıta ve Mühendis Alacak

Nusaybin Beleidye Başkanlığı'na memur alımı yapılacağına dair duyuru Sözcü Gazetesi ve çeşitli basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Nusaybin Belediye Başkanlığı'ndan duyuru başlığıyla yayımlanan ilanda, "Mardin ili, Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmenliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadro açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadeleri yer alırken, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu: 


KURUMUN ADI
NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA NO SINIFI
KADRO UNVANI
KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYET KPSS TÜRÜ KPSS PUANI

1

GİH
VHKİ 9 2 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan
2
GİH
VHKİ 7 1 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan
3 GİH Tahsildar 9 1 Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan
4 GİH Memur 9 1 Yerel Yönetimler Ön lisans Programından Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
5 GİH Memur 9 1 Kamu Yönetimi Lisans Programından Mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan
6 GİH Memur 8 1 İletişim Fakültesi Lisans Programlarından Mezun olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan

7

GİH
Memur 7 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan

8

TH
Sosyolog 7 1 Sosyoloji Lisans programı mezunu olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3 En az 55
Puan

9

GİH
Memur 7 1 Sosyal Hizmetler Lisans programı Mezunu olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan

10

TH
Tekniker 8 1 Elektrik Önlisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
11 TH Tekniker 8 1 Makine Önlisans Bölümünden Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55
Puan
12 TH Tekniker 9 1 İnşaat Teknolojisi Önlisans Bölümünden Mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS
P93
En az 55
Puan
13 TH Mühendis 8 1 Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri Lisans Programlarının birinden Mezunu olmak.

Erkek/Kadın
KPSS
P3
En az 55
Puan

14

SH
Psikolog 9 1 Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Kadın KPSS P3 En az 55
Puan

15

GİH
Memur 9 1 Adalet Önlisans programından mezun olmak. Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
17 GİH Zabıta 7 3 Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Erkek KPSS P93 En az 55
Puan
18 GİH Zabıta 7 1 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak, D sınıfı Ehliyetine sahip olmak. Erkek KPSS
P94
En az 55
Puan
19 GİH Zabıta 9 2 Ön lisans programlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Kadın KPSS P93 En az 55
Puan
20 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 Herhangi bir Lisans Programından Mezun olmak Erkek/Kadın KPSS
P3
En az 55
Puan
21 TH Mühendis 9 1 Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSS P3 En az 55
Puan

Belediyenin personel alımı için başvuru yapacak adaylar başvuru için yukarıda belirtilen mezuniyet şartları, KPSS şartının yanı sıra aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını da taşımak durumundalar.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) T.C. Vatandaşı olmak
b) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tescil edilmemiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR
1) İlan edilen ünvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavından) alım yapılacak ünvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS Puanını almış olmak.
2) Daha önceki çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3) Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklarda Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi gereğince;
a) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
b) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
4) Hangi kadroya müracaat edeceklerini belirtmek.
Zorundadırlar.
5) Birden çok kadroya başvuru yapılması durumunda, adayın puanı yalnızca sıralamada en yukarıda olduğu kadroda değerlendirilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 24 Aralık'tan 15 Ocak 2019 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna yapılacak. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.  Başvuru şekliyle ilgili resmi duyuruda, "Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 24.12.2018 günü saat 8:00'den 15.01.2019 günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir, Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ve başvurdukları pozisyon belli olmayanlar belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

  1. İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin edilecektir.

  2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

  3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

  4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

  7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

  8. Şartlarda varsa belirtilmiş olan diğer belgelerin asılları veya onaylı suretleri (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

  9. Hangi kadroya veya kadrolara başvuru yapıldığına dair dilekçe.

TABLOLARI OKUYAMAYAN ZİYARETÇİLER İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI GÖRSELİ