MESKİ Memur ve Bilgisayar İşletmeni ve Mühendis Alımı Mezuniyet Şartları ve KPSS Şartları

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis alımı yapılacak.

MESKİ Memur ve Bilgisayar İşletmeni ve Mühendis Alımı Mezuniyet Şartları ve KPSS Şartları

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Yeni Personel alımı haberleri geldiği anda haberdar olmak için aşağıdaki uygulamaları ücretsiz indirin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

https://apps.apple.com/tr/app/kamu-bülteni/id1413151574

MESKİ’nin ilgili alımına başvuru yapmak isteyen adayların KPSS’ye girmiş olması ve ilgili unvanlara göre belirlenen genel ve özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Buna göre adaylarda aranacak genel-özel şartlar ve kontenjan dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara  sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a)  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  Ön  Lisans  2020-KPSS  P93  ve  Lisans  2020-KPSS  P3 türünde   Kamu   Personeli   Seçme   Sınavından   (KPSS)   alım   yapılacak   unvanların   karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60  saatlik  hizmet  içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

ç)  Mühendis  kadrolarına  başvuracak  adaylar  için;  13.10.1983  Tarihli  ve  2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN TALEP EDİLEN BELGELER:

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından (www.meski.gov.tr) temin edilebilecektir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
3.  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
4.  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
5.  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası  veya  mezun  olduğu  okulda  bilgisayar  dersi  gördüğüne  dair  transkript  belgesi  veya bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60  saatlik  hizmet  içi  eğitimlere  katılıp başarılı  olduğunu  gösterir  belgenin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
9. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar  tarafından  getirilecek  sürücü  belgesi  suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
10. 3 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),
11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe.
 

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Başvurular 02.08.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla;  MESKİ  Genel  Müdürlüğü,  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya [email protected] adresine göndererek yapabileceklerdir.
b) Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.