MEB'den Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri Konulu Resmi Yazı

Geçici işçilere kısmi kadro haberini ilk biz vermiştik. Konuyla alakalı resmi yazı geldi.

MEB'den Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri Konulu Resmi Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek hizmetleri genel müdürlüğü geçici işçilerin çalışma süreleri konulu resmi yazı gönderdi.

Kamu Bulteni Özel Haber - Ankara

adsiz.png

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 696 sayılı KHK'nın 127'nci maddesi ile İlgi (c)'de kayıtlı 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23'üncü maddesi uyarınca, 02.04.2018 tarihinden itibaren kadroya geçirilen geçici işçilerin vize işlemleri her yıl 10 ay üzerinden yapılmakta idi.
Ancak, İlgi (b)'de kayıtlı Kanun'un 13'üncü maddesinde, "4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vize edilen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri, aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilir. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.” şeklinde 5620 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
Bu itibarla, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 696 sayılı KHK ile kadroya geçen geçici işçilerin çalışma süreleri İlgi (d)'de kayıtlı Makam Onayı doğrultusunda, 300 gün olarak vizelenerek müdürlüğünüze iletilen vize listelerindeki çalışma süreleri 11 ay 29 gün olarak güncellenmiştir.
Bundan böyle, geçici işçi kadrosundaki işçilerin iş sözleşmeleri, Temmuz ayında 1 (bir) gün askıya alınacaktır. Askı uygulaması işlemlerinde, SGK İl Müdürlüğünün ilgili birimi ile koordineli bir biçimde hareket edilecektir.
İş sözleşmelerinin askıya alındığı 1 (bir) günlük süre için tahakkuk işlemleri “MEB İşçi Ücret Bordro Modülü"ne eklenmiştir. Bu dönemde ücret, sosyal yardımlar, kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye gibi hiçbir ödeme yapılmayacak, bu süre kıdem tazminatına esas süreden de sayılmayacaktır.
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88'inci maddesinin dördüncü paragrafında bulunan “...Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82'nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir...” hükmünden dolayı, her bir işçi için SGK’ya, askıya alındığı gün için asgari ücretin %12’si oranında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödenmesi gerekmektedir.

GSS primlerinin beyan ve ödenmesinde e-bildirge sistemindeki 41 No.lu belge türü kullanılacaktır. Yapılacak işlemlerde herhangi bir cezai duruma düşülmemesi bakımından askıya alma işlemleri ve GSS uygulamalarında SGK birimleri ile koordineli bir şekilde sürecin yürütülmesi uygun görülmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Levent ÖZİL
Bakan a.
Destek Hizmetleri Genel Müdürü

İlgili Haberler