KPDK Sonrası Ek Gösterge, Üniversiteli İşçiler, Sözleşmeliye Kadro 4/B ve 4/C Açıklaması

Son dakika haberi: Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ek gösterge, sözleşmelilere kadro, 4/B ve 4/C'liler, üniversiteli işçiler derece kademe sıralamaları, unvan değişikliği gibi sorunlar dile getirildi.

KPDK Sonrası Ek Gösterge, Üniversiteli İşçiler, Sözleşmeliye Kadro 4/B ve 4/C Açıklaması

Son dakika haberi: Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ek gösterge, sözleşmelilere kadro, 4/B ve 4/C'liler, üniversiteli işçiler derece kademe sıralamaları, unvan değişikliği gibi sorunlar dile getirildi.

20 Aralık 2019 Cuma 00:08
KPDK Sonrası Ek Gösterge, Üniversiteli İşçiler, Sözleşmeliye Kadro 4/B ve 4/C Açıklaması

2019 KPDK toplantısı sona erdi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası art arda açıklamalar geldi. 

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada  "2019 Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Kamu görevlileri konfederasyonları, sendikaları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ile kamu personel yönetiminin güncel meselelerini değerlendirdik."

MEMUR SEN 'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı, Sözleşmeliye kadrodan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın Genel İdare Hizmetler Sınıfı’na aktarılmasına, Ek Göstergeden Gelir Vergisine, kariyer-liyakat İhtiyacından görevde yükselme ve unvan değişikliği Sınav İhtiyacına, 4/B’ye geçen 4/C’lilerden üniversiteli işçilere, derece kademe sınırlamasının kaldırılmasından izinlerin işgünü hesabına göre yapılmasına, grev ve siyaset hakkından 4688 Sayılı Yasa’nın eksikliklerine, Ekonomik Sosyal Konseyin toplanmasından dini bayram ikramiyesine, sürgünlerden mülakata gibi birçok gündem maddesiyle gerçekleştirildi.

BEMBİR SEN 'DEN AÇIKLAMA

2019 Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi “Sözleşmeli Personele Kadro Verilmeli, Geçici Görevlendirme Adı Altında Sürgünlere Son Verimeli”

Başkan Levent Uslu şu ifadeleri kullandı:

“Yeni hükümet sisteminde, eski adet kalmasın! Sözleşmeli personele kadro müjdesi verilsin. Yerel Yönetimler dahil, kamuda ki bütün Sözleşmeli Personele kadro verilmeli. Milat 31 Mart 2019 olmalıdır. İş akdi fesih edilen ve sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğ alan Personel sayısı 1000’leri buldu! 12 gün kaldı!12 gün sonra 7 yıldır emek veren, ter akıtan 20.000 Emekçi ve aileleri için büyük bir dram, kriz olur. 31.12.2019 Sözleşmeli Personel ve Aileleri için, ya bayram olacak! ya matem olacak! Bu KPDK tarihe altın harflerle yazma fırsatını bize sunuyor. Sözleşmeli Personele Kadro Müjdesi bu Kuruldan ACİL olarak çıkmalıdır. Bem-Bir-Sen olarak Sözleşmeli Personele Kadro istiyoruz...”

“AİLE BİRLİĞİ, SAYGIN İŞ KORUNMALI, MAMURUN ONAYI OLMADAN BİNLER KİLOMETRE UZAĞA GÖREVLENDİRMELER SON BULMALI”
“Yerel Yönetimlerde görev yapan Memurların, “Evinden binlerce kilometre uzakta” onayı olmadan kurumlararası geçici görevlendirilmesinin önüne geçilerek, Aile Birliği ve Saygın İş korunmalı, mağduriyetler giderilmelidir.”

“YEREL YÖNETİMLERDE DAHİL BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİ 3600 EK  GÖSTERGE KAPSAMINA ALINMALIDIR”
“Yerel Yönetimlerde görev yapan kamu görevlileri de ayırım yapmadan,“3600 Ek Gösterge” kapsamına alınmalıdır.”

“YEMEK YARDIMI İLE İLGİLİ SORUN GERİYE DÖNÜK SIKINTILARI İLE BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ”
“Belediyelerde ve Özel İdarelerde çalışan Memurlarımızın Yemek Yardımı ile ilgili sorunu biran önce geriye dönük sıkıntılarıyla birlikte çözülmeli ve “Yemek Yardımından” faydalanmalıdır.”

“FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMELİ”
"Fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak derhal komisyon kurularak, Zabıta çalışanlarının hak ettiği zam verilmeli, İtfaiye çalışanlarına Kanunla tanınmış olan hakkın kullanılmasında yaşanan engeller kaldırılmalıdır.”


BEM-BİR-SEN OLARAK KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ ŞU ŞEKİLDE;

1-           Yerel yönetimlerde görev yapan sözleşmeli personel  için 31/03/2019 tarihi milat olarak kabul edilerek kadroya geçirilmeli;

Yerel yönetimlerde görev yapan sözleşmeli personel her seçim döneminde işini kaybetme kaygısını yaşamakta; bir çok sözleşmeli personel de 31.03.2019 yerel seçimlerinden sonra sözleşmeleri fesh edilmesi sebebiyle işini kaybetmiştir. Aynı zamanda 2020 yılı için yerel yönetimlerde görev yapan birçok sözleşmeli personel de sözleşmesinin yenilenmeyeceği gerekçesiyle ihtarlar almakta olup bu personel arkadaşlarda 2020 yılı itibariyle işlerini kaybedeceklerdir.  Yerel yönetimlerde sözleşmeli personel 31.03.2019 milat olarak kabul edilerek kadroya alınmalı iş güvenceleri sağlanmalıdır.

2-           Yemek yardımında mali sorumlulukların tazmini ve terkini;

 Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları, belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde kamu görevlilerine 01/01/2020 tarihinden önce ödenen yemek paralarıyla ilgili olarak personel hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, yapılan takibat sonucunda tahakkuk edilen tutarlar terkin, ilgililerden tahsil edilen tutarlar ise ilgili kurumlarca kendisinden tahsilat yapılan personele iade edilir.

3-    Yerel yönetimde görev yapan kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge; Yerel yönetimlerde görev yapan kamu görevlilerine de Ayırım Yapılmadan 3600 Ek Gösterge hakkından faydalandırılmalıdır.

4-    Kurumlar arası geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati esas olmalı; 375 sayılı kanunun 25. maddesi ile buna dayanılarak hazırlanan kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliğinin 8. maddesine göre yapılan geçici görevlendirmeler 657 sayılı DMK'nın ek 8. maddesinin 1. fıkrasının "Geçici süreli görevlendirmelerde memurun muvafakati aranır" şeklindeki (f) bendine açık aykırılık taşımaktadır. Bu sebeple ilgili KHK ve yönetmelik hükümleri düzeltilerek kurumlar arası görevlendirmelerde süre sınırlaması olmaksızın memurun muvafakati şartı getirilerek düzenleme yapılmalı yerel yönetimlerde görev yapan personelin evinden kendi isteği olmadan binlerce kilometre uzakta geçici görevlendirmesinin önüne geçilerek aile birliği ve iş barışı korunmalı mağduriyetler giderilmelidir.

5-    Belediyelerde görev yapan itfaiye personeline 5510 sayılı kanunun 40. maddesinin 15. bendinde 60 gün fiili hizmet süresi hakkı tanınmış olmasına rağmen yayımlanan genelge ile bu hakkın kullandırılmasının fiilen yangının söndürülmeye çalışıldığı süre ile kısıtlanması kanuna aykırı olduğu gibi kanunla verilen hakkın genelgeyle engellenmesi sonucunu doğurmaktadır. Genelgenin kanuna uygun hale getirilmeli itfaiye personelinin yıllık 60 gün fiili hizmet zammından faydalandırılması sağlanmalıdır.

6-      Giyecek Yardımı; Yerel yönetimde görev yapan kamu görevlilerine mevzuat gereği yapılan Giyecek Yardımlarının, sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilerek günün şartlarına uygun bir şekilde artış yapılmalı

7-      Yemek Yardımı ;

            (1) 31/07/2019 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek bedeli tutarlarında, artış yapılmaz. 

            (2) Yiyecek Yardım Yönetmeliği kamu görevlilerine her çalışma günü için bir öğün yemek verecek şekilde düzenlenmelidir. Yemekhane olmaması veya görevleri sebebiyle (sahada, arazide) yemekhanede yemek verilmeyenler için günlük 3000 kaloriye denk gelecek şekilde nakdi olarak ödeme yapılır.

(3)  Yönetmelik gereği yemek çıkarılmayan yerlerde yemek ücreti ödenir.

(4) Yukarıdaki madde hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır. 

(5) Diyabet, fenilketanüri, çölyak gibi hastalıkları olan çalışanlara verilen yemek hizmetleri, özel gereksinimleri olan diyet programı dikkate alınarak verilir.

8-     Zabıta, itfaiye ve koruma güvenlik olarak fiilen görev yapanlara ödenmekte olan maktu mesai ücretlerindeki Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirlenen üst sınırın, belediyelerin norm kadro durumuna göre belirlenmesi ve alt sınır da konması gerekmektedir. Ayrıca kişiye kat be kat fazla mesai yapmasına rağmen maktu ve sabit olarak ödenen mesai ücretlerinin yıllık, sendikal ve mazeret izinleri boyunca kesilmemesi gerekmektedir.

9-    Hususi damgalı pasaport verilmesi; Bu hizmet kolu kapsamında bulunan engelli kamu görevlileri ile 5 ve daha üzeri derecedeki kadrolarda bulunan kamu görevlileri hususi damgalı pasaport hakkından yararlandırılır.

10-  Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretlerinin ödenmesi için karar alınmalıdır. 5393 Sayılı Kanun hükümlerine göre “itfaiye”, “zabıta” ve “Koruma Güvenlik Memurlarının günün 24 saatinde devamlılık arz eden hizmetlerde çalışmalarından dolayı “maktu mesai” almaları gerekmektedir. Ancak Hukuken kabulü mümkün olmayan gerekçeler ile benzeri şekillerde çalışan bu üç meslek grubundan sadece “Koruma ve Güvenlik Memurlarının” maktu mesai ücretleri Bütçe kanununun K cetvelinde yer almadığı gerekçesiyle ödenmemektedir. Bu durum hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Anayasamızın 5, 10. ve 49. maddeleri çalışanlarına elverişli çalışma ortamını hazırlamayı, çalışma barışım korumayı ve eşit konumdaki kişilere eşit muamelede bulunmayı Devlete görev olarak vermiştir. Bu bakımdan Koruma ve Güvenlik Memurlarının “maktu mesai” ödemeleri yapılmalıdır.

11- Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli, genelgelere uymayan sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalı, bu nedenle yapılan haklı şikâyetler hakkında soruşturma izni verilmelidir.

12-  Yerel yönetimlerde uzman olarak görev yapan uzmanların diğer kurumlardaki uzmanlarla eşitlenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.

13-  İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Norm kadro uygulamasında gerekli değişiklik yapılarak itfaiye ve zabıta memurlarında yaşanan, diğer bazı kadrolarda da var olan kademe-derece ilerlemesinin önündeki sınırlama kaldırılmalıdır. Her memur 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 631 sayılı KHK’nin öngördüğü şekilde tahsil ve hizmetine göre en yüksek dereceye kadar yükselebilmelidir.

14-    Şef, itfaiye çavuşu ve zabıta komiseri kadroları 3. derece ile sınırlandırıldığı halde VHKİ, ebe, hemşire, kütüphaneci, mütercim vb. kadro unvanlarının ise 1. dereceye kadar yükselmelerine izin verilmektedir. İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, zabıta amiri, zabıta komiseri kadrolarının gerek özlük hakları gerekse de kadro dereceleri eşit ve adil değildir. Bu konuda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir.

15-   Dini bayramlarda verilen ikramiye için sosyal denge tazminatı tavan tutarı; Ramazan ve Kurban bayramlarında aylık SDS ye ilave olarak ilave bayram ikramiyesi ödenir. Sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmelerde, ödenecek sosyal denge tazminatı tutarına esas oran, dini bayram olan aylar için toplu sözleşmedeki tavan tutarının iki katı olarak belirlenebilir.

16-   Görevde yükselme sınavlarının açılması mecburi hale getirilmelidir;

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Bu konudaki takdir yetkisinin genişliği, üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu gibi, motivasyonlarını da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açılması mecburi hale getirilmelidir.

17-   Yerel Yönetimleri İlgilendiren Yönetmelikler Yeniden Düzenlenmeli Ve Kanunlara Uyum Denetlenmelidir

(1) İtfaiye ve Zabıta Yönetmelikleri başta olmak üzere bazı yönetmelikler, iyi yönetişim prensibi çerçevesinde tarafların beklenti ve taleplerini de karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve alanda yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacak mevzuat yapısı oluşturulmalıdır. İtfaiye ve zabıta çalışanlarına yönelik yeni hizmet sınıfı oluşturulmalı veya teknik sınıfa dâhil edilmelidir. İtfaiye hizmetlerinde çalışanların meslek tanımları yapılmalıdır.

(2) Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli olan tedbirler bir an önce alınmalıdır.

(3) Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan personele kurum kuruluş kanunlarında yer alan hükümlere göre ödenmekte olan ikramiyeleri kaldıran 666 Sayılı KHK ilgili hükmü, Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilmiş olup; Kuruluş kanunlarında yer alan (Su ve Kanalizasyon İdareleri ile ulaşım idareleri gibi) ikramiye ödemeleri yapılmalıdır. 

(4) Fiili Hizmet süresi zammına ilişkin olarak derhal komisyon kurularak, Zabıta çalışanlarının hak ettiği Fiili Hizmet süresi zammı verilmeli ve İtfaiye çalışanlarına tanınmış olan hakkın kullanılmasında yaşanan yanlışlık düzeltilmelidir.

(5) Yerel yönetimlerde kurbağa adam, dalgıç gibi görevlerde çalışanların, diğer kurumlarda aynı iş yapanların yararlandıkları mali haklardan yararlanabilmesi için sertifika ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik tedbirler bir an önce alınmalı ve söz konusu personelin mağduriyeti giderilmelidir. 

(6) Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmakla birlikte yaş haddini doldurmamış olması sebebiyle emekliye ayrılmayan kamu görevlilerinin emekliliğe zorlanmasına yönelik baskılara son verilmelidir. Bu durumdaki kamu görevlilerinin emekli olmak veya çalışmaya devam etmek konusundaki tercihleri kendi özgür iradelerine bırakılmalı; sürgün ve cezalarla emekli olmaya zorlamaya yönelik iş ve işlem yapanlar cezalandırılmalıdır.

(7) Anayasa’nın 128 inci maddesinde, “…devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle yapılır” hali hazırda birçok kamu kurumunda işçilere, memur görevi (amirlik dâhil) yaptırılmaktadır. Anayasa’da ve yasalarda tarif edildiği üzere, devletin asli ve sürekli işleri, işçiler eliyle değil memurlar eliyle yaptırılmalı, bu konuda Anayasa’nın ve yasaların gereği uygulanmalıdır. Ayrıca, örgütlü olduğumuz bazı yerel yönetimlerde, işçi statüsündeki personel, memur statüsündeki personelin amiri olarak görevlendirilmektedir. Bu durum, mevzuata aykırı olduğu gibi, “çalışma barışına” da aykırıdır. Mevzuata aykırı bu tür görevlendirmeler, hem görevlendirme işlemini hazırlamak ve bazen de onaylamak durumunda kalan kamu görevlileri açısından hukuki sorumluluğa sebep olmakta, hem de kendileri üzerinde baskı kurulmasına zemin hazırlamaktadır.  Bu nedenle, mevzuata aykırı bu türden görevlendirmeleri yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar daha da ağırlaştırılmalı, genel bir izleme sistemi kurulmalı ve öncelikli denetim konusu haline getirilmelidir.

(8) Belediyeler ve il özel idareleri, personelin eğitimi için yeterli miktarda bütçe ayırmalı ve eğitim faaliyetleri işyeri yetkili sendikası ile istişare içinde planlanmalı ve yürütülmelidir.

(9) Kasko, DASK ve yangın sigortalarından itfaiye hizmetleri için belirli bir oranda pay ayrılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, ayrılacak bu pay ile oluşturulacak fon itfaiye teşkilatlarının teknik malzeme tedarikinde kullanılmalıdır. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Fahri çetin 2019-12-21 13:34:32

MaşAllah her sendika bülbül gibi şakımış sahipsiz polis teşkilatının binlerce sorununu dile getiren kimsesi yok 1995 yılindan beri uğraşı verdiği 3600 ek göstergeden de çıt yok

Avatar
Jasn 2020-01-14 13:49:45

Kpss ile kadro karsiligi atanan 657 4b liler 7 yildan beridir kadro bekliyor. Eskiden 3 yilda bir veriloyordu. 3+1 sistemi bizede uygulansin