Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 50 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na KPSS'den en az 65 puan alan , ilgili mezuniyet ve genel şartları yerine getiren adaylardan zabıta memuru alımı yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 50 Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

21 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 50 zabıta memuru alımı yapılacağı belirtilmiş, başvuru yapacak adayların, "Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü" şartının yanı sıra KPSS en az 65 puan ve genel şartları da yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmişti. 

Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

İlan  edilen  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
●  İlan  edilen  zabıta  memuru  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla  öğrenim  şartını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuruların 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağına dikkat çekilen resmi duyuruda, detayların Belediye resmi sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.