Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Subay Alımı Başvurularında Son Günlere Girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay adayı alımı için başvuru sürecinde son günlere girildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Subay Alımı Başvurularında Son Günlere Girildi

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin sayfası üzerinden yayımlanan duyuruya göre ilgili alım için adayların başvuruları 10 Aralık saat 23.59'a kadar alınacak. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Subay adayı alımı için başvuru sürecinde son günlere girildi. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü sayfasından yapılan duyuruda ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu
kapsamda adaylardan;
(I) Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.
(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç
30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık
raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların
adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre içerisinde ilgili
hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,
(III)Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve
posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır.
-10-

Özel Şartlar:
(a) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça
belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO4’dedir.)
(b) TABLO-5’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş
ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
(ç) Hali hazırda veya daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya
sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş
olmak,
(d) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına başvuracak
adaylar için (KPSS şartı aranmadığından) MSB’lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür
Sınavında başarılı olmak,
(e) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve
yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(f) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO7’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(g) Silahlı Kuvvetlerde Devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç sicil amirinden TABLO-8’de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

TABLOLAR , BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DAHA FAZLA DETAYI BARINDIRAN KILAVUZA ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.pdf