Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personel Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personel Alacak

Kadın-Erkek koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerektiğine yer verilen duyuruda, başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar şu şekilde sıralandı: 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış
olmak,
3) Kadınlarda 160 cm, erkeklerde 170 cm’ den kısa boylu olmamak,
4) En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,
5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
 Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu
veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş
suçlarından mahkûm olmamak.
 Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı
hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve
son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak,
(Kuradan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin
dolmamış olması gerekir.)
2
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
9) Adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen
son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.
10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamaları gerekmektedir.
11) Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim
yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.
12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş
akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
13) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı
sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14) Görevini özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz
olmak.
15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolunun
gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.
17) Bu ilanda, 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine
ilişkin sebeplerin zorunlu kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen kadın ziyaretçilerin
kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Başvuru işlemleri İŞKUR resmi sayfasından 20 Nisan'a kadar devam edecek.