Kadın-Erkek İlkokul, Lise ve Önlisans Mezunlarından 145 Personel Alımı Yapılacak!

Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne Kadın-Erkek adaylardan en az ilkokul mezunu kadrolu kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden alınacak.

Kadın-Erkek İlkokul, Lise ve Önlisans Mezunlarından 145 Personel Alımı Yapılacak!

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nce bugün yayımlanan duyuruda Üniversite'ye İŞKUR üzerinden kura çekimi ile ilkokul, ortaöğretim ve önlisans mezunlarından 145 yeni personel alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların 18-40 yaş aralığının yanı sıra başvuru genel ve özel şartlarının tamamını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

İlkokul, Lise, Önlisans ve Lisans mezunlarından kadrolu kamu işçisi ve memur alımı duyuruları art arda geldi. Yeni duyuruları takip etmek için tıkla ve katıl.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Sürekli İşçi Alımı' başlığı altında yayımlanan personel alımı duyurusunda, "Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 'Sürekli İşçi' alınacaktır." ifadeleri görülürken başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde oldu: 

I. GENEL ŞARTLAR
1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
3- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
4- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere
sahip olmak.
5- Temizlik Hizmetleri - Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirilmelidir)
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
6- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
8- Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile
belgelendirmek.
9- Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları
taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili
disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
10- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu
hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
11- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
12- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
13- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
14- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 
15- Adayların 24 saat (tam gün),gece/gündüz iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı
kabul etmek.
16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat
edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.
17- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı
tespit edilenlerin yerine, yedek aday listesinden kura sırasına göre aday çağrılacaktır.
18- İstihdam edilecek sürekli işçiler asgari ücret ile ücretlendirilecektir.