İlkokul, Ortaöğretim ve Önlisans Mezunlarından Personel Alımı Yapılacak

Pamukkale Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden 145 kadrolu kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartları ile yaş şartını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

İlkokul, Ortaöğretim ve Önlisans Mezunlarından Personel Alımı Yapılacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne en az ilkokul mezunlarından kadrolu kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan resmi duyuruda, koruma ve güvenlik, hasta bakımı ve temizliği hizmetleri ile temizlik hizmetleri için personel alımı yapılacağı kaydedilmiş, başvuru yapacak adayların ilgili unvanlara göre belirlenen başvuru özel ve genel şartlarını incelemeleri gerektiği kaydedilmişti. Başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
3- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
4- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
5- Temizlik Hizmetleri - Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirilmelidir)
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
6- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

8- Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
9- Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
10- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
11- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
12- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
13- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
14- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
15- Adayların 24 saat (tam gün),gece/gündüz iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı kabul etmek.
16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.
17- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek aday listesinden kura sırasına göre aday çağrılacaktır.
18- İstihdam edilecek sürekli işçiler asgari ücret ile ücretlendirilecektir.

KONTENJAN DAĞILIMI