HSK Engelli İşçi Alımı Yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na engelli kadrolu işçi alımı gerçekleştirilecek.

HSK Engelli İşçi Alımı Yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yayımlanan ilanda, engelli işçi alımı için başvuru işlemlerinin 12-16 Nisan tarihleri arasında alınacağına yer verilirken, başvluru sürecine ilişkin, "12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir" denildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş
Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde yer alan adayların son başvuru günü olan
16/04/2021 tarihi itibarıyla;
a) 18 yaşını tamamlamış olmak,
b) 36 yaşından gün almamış olmak,
c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle;
- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet
edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almamış olmaları gerekmektedir.
5. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından
alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.
6. Adayların en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.
Önlisans ve daha üst öğrenime sahip başvurucuların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru
sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik
hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak
suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.
9. Kura çekimi 27/04/2021 tarihinde saat 10.00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu konferans
salonunda noter huzurunda yapılacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul
edilmeyecektir.
10. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav,
adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü
olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacaktır.
11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
12. Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular
tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
13. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş
sözleşmesi Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekterliği tarafından deneme süresi içinde bildirim
süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
14. Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatılması planlanan 2021 yılı için günlük ücret
Temizlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edileceklere brüt 124,02 TL (yüz yirmi dört lira iki
kuruş) olarak ödenecektir.
Atamaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler
1- Öğrenim belgesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile
www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili
mahkeme kararı istenecektir),
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)
5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile
doldurulacak).
7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik
durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu
raporu istenecektir.