Gazi Üniversitesi'ne İlkokul Mezunu Kadrolu Kamu İşçisi Alınacak

Gazi Üniversitesi'ne Kadrolu Kamu İşçisi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR resmi sayfasından ve Alo 170 İŞKUR Hattı'ndan alınacak.

Gazi Üniversitesi'ne İlkokul Mezunu Kadrolu Kamu İşçisi Alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılan duyuruda üniversitede görevlendirilmek üzere 40 erkek, 40 da kadın temizlik görevlisi alımı yapılacağı, ilgili alımlara başvuru yapacak adayların Ankara'da ikamet ediyor olması gerrektiği kaydeidldi. Başvuruların İŞKUR resmi sayfasından alınacağına yer verilen bilgilendirmede başvuru işlemlerinin 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle son bulacağı da hatırlatıldı. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde: 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav
sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

l) Temizlik Görevlisi (Kadın) ve Temizlik Görevlisi (Erkek) kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.
2) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
3) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına
engel durumunun olmaması
4) Adayların en fazla 35 yaşında olmaları
5) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek
kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

Başvurular ayrıca Alo 170 hattından da yapılabilecek. İnternetten başvuru yapamayan adaylar için Alo 170 üzerinden de başvuruların alınabileeği bildirildi. Resmi açıklamada, "Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.06.2020 – 12.06.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler." ifadeleri görüldü.