Çanakkale Belediyesi'ne Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı'na itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sayfasında yayımlandı.

Çanakkale Belediyesi'ne Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

lgili duyuruda itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS en az 60 puan şartını yerine getirmesi gerektiği hatırlatılırken başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657

sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURULAR NE ZAMAN , NASIL YAPILACAK?