Üniversite Hastanesine 7 Bin 363 Lira Maaşla Personel Alımı Yapılacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, farklı meslek gruplarından başvuruları alınmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

Üniversite Hastanesine 7 Bin 363 Lira Maaşla Personel Alımı Yapılacak

Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere 7 farklı kadroda toplamda 10 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını KPSS puanlarıyla yapabilecek. Sadece Eczacı kadrosu için KPSS şartı aranmıyor.

Alım Yapılacak Kadrolar, Nitelikleri ve Alacakları Maaşlar

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle beraber Üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapacaktır.

Başvuru Genel ve Özel Koşulları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak..

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

9-Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak

13- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka diploma notu yazılmalıdır.)

4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)

8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)

9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)

Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta Yoluyla

Başvuru Adresi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /