Selçuk Üniversitesi 10 Kadroya En Az Lise Mezunu 226 Personel Alımı Yapıyor: Başvurusu Başladı

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından 10 kadroya sözleşmeli 226 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün başladı.

Selçuk Üniversitesi 10 Kadroya En Az Lise Mezunu 226 Personel Alımı Yapıyor: Başvurusu Başladı

Selçuk Üniversitesi 226 personel alımı yapacak.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından yayımlanan duyuruda, üniversite hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

10 kadroda istihdam etmek üzere yapılan toplamda 226 sözleşmeli kamu personeli alımında başvurular bugün başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

226 sözleşmeli kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 3 (üç) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlana başvurular aşağıdaki internet sitesi üzerinden alınacak.

http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login 

Adaylar bu sayfaya gidip giriş yaptıktan sonra aşağıdaki evrakları sisteme yükleyip müracaatını yapacak. 

İlan metni için TIKLAYIN

Başvuru son günü 11 Ocak.