Resmi Gazete'de Yayımlandı ! 2018 KPSS'ye Girenler Büyük Şokta

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2018 KPSS) giren adaylar 9 Kasım'da yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle büyük şoka girdi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı ! 2018 KPSS'ye Girenler Büyük Şokta

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2018 KPSS) giren adaylar 9 Kasım'da yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle büyük şoka girdi.

11 Kasım 2018 Pazar 14:04
Resmi Gazete'de Yayımlandı ! 2018 KPSS'ye Girenler Büyük Şokta

2018 KPSS'ye Girenler Büyük Şokta (Bir Önemi Kalmadı)

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce adayın moralini bozan düzenlemeyle ilgili Kamu Bülteni'n yüzlerce mail geliyor. Bilindiği gibi 9 Kasım'da yapılan değişiklikle birlikte bundan sonra KPSS Lise ile kamuya işçi alımı yapılmayacağı, Kamuya işçi alımlarında ön lisans ve lisans mezunlarının puanlarının geçerli olacağı, lise mezunu işçi adaylarının ise kura ve mülakat ile belirleneceği yönetmelik yürürlüğe girmişti.

İlgili yönetmelik sadece KPSS için geçerli değil, EKPSS için de durum aynı şekilde. Bundan sonra kamuya işçi alımlarında lise mezunları kuraya girmek durumunda ve mülakatları geçmek zorundalar. Tıpkı ilkokul mezunları gibi. Hal böyle olunca hali hazırda torpile yönelik ortaya atılan iddialar daha da artacağa benziyor. Bilindiği gibi son Sağlık Bakanlığı personel alımlarında bazı kuralar kalabalık gerekçe gösterilerek halka kapalı gerçekleştirilmişti. 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlanna İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"f) Kariyer meslek: Kamu kurum ve kuruluşlannda, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi mesleklere ilişkin işgücü taleplerini,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "geçici" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"(3) Kariyer meslek işçi talepleri ulusal düzeyde verilir. Diğer işçi taleplerinin hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini işçi alımmı yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ortaöğretim," ibaresi ile aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "on" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "geçici" ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan ", sınav kumluna bildirilmek üzere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının başına "Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki" ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "Ortaöğretim ve daha yüksek" ibaresi "Önlisans ve lisans" şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan "üç" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan "geçici" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Kamu kuram ve kuruluşlarının önlisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve korama hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir."

MADDE 7- Aym Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ortaöğretim ve daha yüksek" ibaresi "Önlisans ve lisans" şeklinde ve aym fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan "üç" ibareleri "dört" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aym Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "üç" ibareleri "dört" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına "Ancak" ibaresinden sonra gelmek üzere "temizlik hizmetleri, güvenlik ve korama hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

"(1) Kamu kuram ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve korama hizmetlerinde, bakım ve onanm hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kuram ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "iki" ve "yapılmak" ibaresi "yapmak ve/veya kura çekmek" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Talepte bulunan kamu kuram ve kuruluşları," ibaresinden sonra gelmek üzere "KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerde" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kamu kuram veya kuruluşlarının yaptığı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı halde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kuram tarafından kalan açık iş sayısının dört katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilir."

MADDE 11- Aym Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Duyuru

MADDE 16- (1) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kuram ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav ve işe alım süreci

MADDE 17- (1) Kamu kuram ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kuram tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve korama hizmetleri, bakım ve onanm hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

(2) İşe alım sürecinin; kamu kuram ve kuruluşlannca, Kuram tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır.

(3) Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikte düzenlenen genel çerçeveye aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar; adayların daveti, sınavın yöntemi ve sonuçların değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi, yedeklerden yerleştirme yapılması ile adaylara sonuçlarının duyurulması hususlarım da kapsar."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "onbeş" ibareleri "beş" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Yayımda olan işçi alımları

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından ilanı yayımlanan işçi alımlannda, ilanın yayım tarihinde yürürlükte bulunan hükümler; henüz ilanı yayımlanmayan işçi alımlannda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamuya personel alımlarında mülakat süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz, görüşlerinizi sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
2018 Kpss LiseKpss
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gökhan 2018-11-11 16:54:15

neye göre böyle yayınlıyorsunuz. detayları belli mi bu düzenlemenin. sınavın açıklandığı günün ertesi böyle bir işin olmasında mantıklı bir açıklama yok. belki düzenleme 2020 ortaöğretim sınavı sonrasını kapsıyor. tam net bir açıklama var mı.

Avatar
tunakan 2018-11-11 21:06:22

vAllahi yazıklar olsun adamı olanlar torpil ayagına girsin kamuya e ortaögretim kpss niye yaptınız milletini niye emegini çaldınız şeçim geliyor sizle görüşecegiz.