Adalet Bakanlığı 4424 Sözleşmeli Personel Alımı (Zabıt Katibi Alımı, Mübaşir Alımı, Teknisyen, Aşçı ve Şoför Alımı) Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 4424 sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri başlıyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 'Adalet Bakanlığına Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı, Şoför pozisyonlarında 4424 sözleşmeli personel alınacak' başlığı altında yayımlanan ilanda, söz konusu unvanlar için 1 Temmuz - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği bildirilmişti.

Adalet Bakanlığı 4424 Sözleşmeli Personel Alımı (Zabıt Katibi Alımı, Mübaşir Alımı, Teknisyen, Aşçı ve Şoför Alımı) Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 4424 sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri başlıyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 'Adalet Bakanlığına Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı, Şoför pozisyonlarında 4424 sözleşmeli personel alınacak' başlığı altında yayımlanan ilanda, söz konusu unvanlar için 1 Temmuz - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği bildirilmişti.

30 Haziran 2019 Pazar 20:36
Adalet Bakanlığı 4424 Sözleşmeli Personel Alımı (Zabıt Katibi Alımı, Mübaşir Alımı, Teknisyen, Aşçı ve Şoför Alımı) Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı 4424 Sözleşmeli Personel Alımı (Zabıt Katibi Alımı, Mübaşir Alımı, Teknisyen, Aşçı ve Şoför Alımı) Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 4424 sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri başlıyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 'Adalet Bakanlığına Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı, Şoför pozisyonlarında 4424 sözleşmeli personel alınacak' başlığı altında yayımlanan ilanda, söz konusu unvanlar için 1 Temmuz - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği bildirilmişti.

YENİ PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Adalet Bakanlığı'ndan adli ve idari yargıda görevlendirilmek üzere yeni personel alımı duyuruları peş peşe gelmiş, PGM'den yapılan duyurularda binlerce yeni personelin bakanlık bünyesine katılacağı vurgulanmıştı.

HANGİ UNVANLAR İÇİN KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

4424 pesonel alımı için , "EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.071 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 1.169 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 96 sözleşmeli şoför (EK-1/C), 58 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D) ve 30 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) olmak üzere toplam 4.424 personel alınacaktır.Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS- 2018) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK- 1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir." ifadelerinin yer aldığı duyuruya, ilgili ek dosyalara, başvuru özel şartlarına,  başvuru yapılacak yerler ile gerekli belgelere, pgm.adalet.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarımla istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla
verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı
metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura
sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç
dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca
yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada
yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları
tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile
yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam
yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

D - Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği
kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

3) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin
edilecektir),

b) Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca
onaylı örneği,

e) KPSS-2018 sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Zabıt kâtibi unvanı için; bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını
gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek
yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet
meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden
mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği,

e) Şoför unvanı için; sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

f) Aşçı unvanları için; halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya
kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa
ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği,

g) Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir
belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı
örneği,

h) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

ı) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu
ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

4) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu
başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına
yapılması gerekmektedir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın
başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış
sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen
sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır,

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet
komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav
ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce
tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan
tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek
sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi
(APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet
komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,1),E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli
pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru
yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana
başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde
sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı,
merkez veya mülhakat adliyclcrindcn birinde istihdam edilebileceklerdir.

5) Başvuru tarihi:

Başvurular 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Salı günü mesai
saati bitiminde sona erecektir.

6) Sınav yeri:

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet
komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

7) Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam
edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı
sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana
sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç
30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde
yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde
edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

8) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı
yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti
için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde
takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

A- Zabıt kâtibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen
kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak
istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü
sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru
kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı
kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı
alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar
aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da
sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan
adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.

10) Sözlü sınav tarihi ve saati:

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar
sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden
günlerde sınava devam edilecektir.

11) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun
gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi
ve kalem mevzuatına,

2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi
de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

12) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt
kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken;
öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve
adalet önlisans programı mezunlan en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle
sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan
başlayarak sıralanacaktır. Nihai başan listesi sınavı yapar, adalet komisyonlarının adliye
internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

13) Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde
istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartlan taşımadığı anlaşılanların istihdamları
yapılmayacaktır. Yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi
yapılacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların ise
sözleşmeleri iptal edilecektir.

14) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

15) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Hakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer
değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları
açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz
etmektedir.

16) İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak
adalet komisyonlarını gösteren EK-1/A,B,C,D,E listeler aşağıda gösterilmiştir.

Ekleri ve istihdam planını görmek için tıklayınız...

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA

Son Güncelleme: 30.06.2019 20:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
GAZANFER AY YILDIZ 2019-06-30 21:30:56

ADALET BAKANIM AF KONUSUNDA YARGITAY YÜKSEK KURULUNUN BİR DOSYAYI 6, YIL BEKLETİP 2012, TARİHİNDEN VE 2018 TARİHİNDE ONAYLAMIŞTIR BURDA YARGITAY CEZA KURULU VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMİŞTİR BU YENİ ÇIKACAK OLAN CEZA İNDİRİMİN DEN YARGITAY'DA ŞUBAT 2018 TARİHLİ HÜKÜM DOSYALARI DA KESİNLEŞEN HÜKÜM 2018 CEZA DOSYALARDA AF DAN FAYDALANSIN VE MÜKERRİR MADDESİN'DEN HÜKÜM GİYMİŞ KARDEŞLERİMİZ DE YENİ CEZA İNDİRİMİN DEN FAYDALANSIN VE TÜM 149/1 TEŞEBBÜS SUÇLARA GENEL AF BEKLİYORUZ İLERDEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE AKPARTİ' TEŞKİLATIMIZI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ ADALET BAKANIM ADLİ PARA CEZALARI VE TEŞEBBÜS SUÇLARI İŞLEMİŞ GARİBAN KARDEŞLERİMİZE LÜTFEN 2018 ŞUBAT TARİHLİ GENEL AF VERELİM BAKANIM GAZİ ANTEP'NİZİP SİZİNLE GURUR DUYUYOR BU GEÇİCİ ÜÇ GÜNLÜK FANİ DÜNYADA HASBELKADER KAZA KURBANLARI MAHKUM KARDEŞLERİMİZ BİLMİYEREK TEŞEBBÜS SUÇLARI İŞLEMİŞLERDİR BU GARİBANLARA YARDIMCI OLMANIZI TALEP VE ARZ EDERİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZANFER AY YILDIZ

Avatar
Lisans 2019-06-30 22:16:24

Lisans mezunu işletme bitirdim katibliğe başvurabilir miyim??

Avatar
Vatandas 2019-06-30 22:17:46

Katiplikte 35 yaş sınırı kaldırılsın

Avatar
Sezer 2019-07-01 12:54:35

Başvuruyu nerden yapıcaz