KTÜ'ye İlişkin Önemli Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ilgili önemli bir karara yer verildi.

KTÜ'ye İlişkin Önemli Karar Resmi Gazete'de

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ile sınav yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete 'nin 6 Eylül tarihli sayısında yayımlanan kararda KTÜ lisans ön lisans eğitim öğretin yönetmeliğinde yapılan değişiklik şu şekilde yer aldı:

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde geçen “konservatuvar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün bitirme projesi ve ön koşullu proje dersleri ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünün proje dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.

(4) Programda bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkarılması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş fakat başaramamış olan öğrenciler, kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gruplardaki öğrenci sayısı teorik derslerde 40’dan, uygulamalı derslerde 20’den az olmayacak şekilde ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ders için birden fazla grup oluşturulabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu uygulama, laboratuvar, arazi uygulamaları, saha çalışması, proje, bitirme çalışması gibi özel durumlarda öğrenci sayısı, bölüm kurulu görüşü ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz, bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili birim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.”

“(4) Yarıyıl içinde yapılan sınavların sonuçları on beş gün içinde, diğer çalışmalar ise akademik takvimde tanımlanan yarıyıl derslerinin son gününden önce internet ortamında ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mezuniyet sınavında alınan not, öğrencinin sadece genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır ve dersin tüm içeriğini kapsar.”

“(3) Öğrenci, mazeret belgesini mazeretin bitiş tarihini izleyen yedi gün içerisinde kayıtlı olduğu birime verir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda; her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği, intihal yaptığı sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.”

Yayımlanan bu yönetmelik, 6 Eylül tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Kamubulteni.com | Ankara