Tüm Öğretmenleri İlgilendiriyor: DYK Yönergesi Değişti

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ 2023

Tüm Öğretmenleri İlgilendiriyor: DYK Yönergesi Değişti

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesi, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ile 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezlerini,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
e) e-Kurs Modülü: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modülü,
f) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
g) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonu,
ğ) Kurs: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kurslarını,
h) Kursiyer: Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun kişileri,
ı) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu açılan kurumları,
i) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan kurumun müdürünü,
j) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcılarını,
k) Öğrenci: Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenleri,
l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
m) Veli: Öğrencilerin/kursiyerlerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
n) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Yaz Okulu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrencilerin katılabileceği, yaz döneminde açılacak kursları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları
Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE 5 - (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’lerde kurs açılabilir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitim merkezinin bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilir.
(4) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, yıllık planlanan kurslarda eylül ayı, yaz dönemi kurslarında ise haziran ayı sonuna kadar belirlenir.
(5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurs merkezi müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.
(6) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci kaydı yapılabilir. Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ise ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir. Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
(7) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Yıllık düzenlenecek kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyeleri için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de planlanabilir.
(8) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarında kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’ler de kurs merkezi olabilir.
(9) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere kurs başvuru süresinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır veya bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine katılımı sağlanır.
(10) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru)
Bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulları ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Yaz Okulları Uygulama Kılavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülür.
(11) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulu ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda belirtilir.
Kurslara katılacaklar
MADDE 6 - (1) Kurslara;
a) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencileri, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar katılabilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler kurslara katılabilir.
b) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler Bakanlıkça hazırlanacak Kılavuz ile belirlenir.
(2) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı tür okullardan öğrenci kabul edilmesi esastır. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Yaz dönemi kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde katılım sağlayabilir.
Kurs süreleri
MADDE 7 - (1) Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az (Değişik İbare: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) 40 haftadan fazla olamaz
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, hava koşulları gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dâhilinde dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.
(4) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı
MADDE 8 - (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri
durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda aynı kademedeki sınıflar birleştirilebilir.
Kursların kapatılması
MADDE 9 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e- Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk
Kurs açılacak sınıf ve dersler
MADDE 10 – (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Açılacak kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan Kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlıdır. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilir.
(2) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda belirlenen alanlarda yaz okulu açılabilir.
(3) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler için; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir.
(4) Öğrenci / kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler.
(5) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.
(6) Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.
(7) Kurslara ait yıllık planlar; kurs açılacak derslerin öğretim programı esas alınarak kurslarda görevli alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.
Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 – (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) (1) Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek,
kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıca yaz okulu kapsamında; bilim ve sanat alanlarında açılacak kursların onay sürecinde bir bilim ve sanat merkezi müdürü, ilkokullarda açılacak kurslarının onay sürecinde ise iki ilkokul müdürünün komisyona katılımı sağlanır. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilirler. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.
(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
(4) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 - (1) (Değişik: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, EBA TV (İlkokul - Ortaokul - Lise), Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi, MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.
Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
MADDE 13 - (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Birinci fıkrada belirtilen devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.
(4) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim
süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
(5) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri
görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.
Kursların yönetimi
MADDE 14 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
MADDE 15 - (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
d) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrenci/kursiyer devamsızlıklarının günlük olarak e-Kurs Modülüne girilmesini sağlamak,
e) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda ivedilikle e-Kurs Modülü üzerinden kursun kapatılmasına dair işlemi başlatarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayına sunmak,
f) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kapatılan kursun öğrencilerinin/kursiyerlerinin aynı alandaki bir başka kursa kaydedilmesini sağlamak,
g) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurs onay işlemlerinden sonra e-Kurs Modülünden kurs onay çıktılarının il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatmak.
ğ) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri
MADDE 16 - (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek.
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirmek ve kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Kurs çalışmaları ile öğrenci/kursiyer başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesi MADDE 17 - (1) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe
millî eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konu ve kazanımlar ilgili alan/zümre öğretmenlerince tamamlanır. Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumları ile ilgili bilgi verilir.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır. Özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programın uygulandığı özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenciler ise bu sınavdan muaf tutularak söz konusu dönem sonu izleme ve değerlendirme sınavı okul yönetimince yapılır.
(4) (Ek: 08/05/2023 tarihli ve E-83203306-10.04-75815264 sayılı Makam Oluru) Bu
madde kapsamında yer verilen öğrenci/kursiyer başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar e-Kurs modülüne işlenir.
Kursların denetimi
MADDE 18 - (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi, her eğitim ve öğretim döneminde en az bir defa il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda yer alan EK-1 forma göre yapılarak e-Kurs modülüne işlenir. Denetimlerin eğitim müfettişleri tarafından yapılması esastır. Denetimler; il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek eğitim müfettişi, millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri tarafından yapılabileceği gibi bir eğitim müfettişi/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilebilir
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Denetim kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur. Ayrıca, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim raporları il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlüğü raporları kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu Genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde gönderilir.
Sorumluluk
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurs giderleri
MADDE 20 - (1) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.
(2) Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 21 - (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı dosyası,
ç) Kurs ders plânları dosyası,
d) Denetim defteri,
(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.
Koordinasyon
MADDE 22 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge ve uygulamaya yönelik Kılavuz, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde Bakanlıkça hazırlanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 - (1) 23.09.2014 tarihli ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve
Yetiştirme Kursları Yönergesinde Yapılan Değişiklikler
Tarih
Makam Oluru Sayısı
1
6/9/2019
16186768
2
24/10/2020
15488921
3
14/6/2021
26389976
4
16/11/2021
37003384
5
1/6/2022
50891964
6
8/5/2023
75815264