MEB'den Öğretmen ve Okul Müdürlerine Sene Sonu Yapılacak İş ve İşlemler Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ve okul idarelerinin 2023 yılı yıl sonu yapılması gereken iş ve işlemler konulu yazı gönderdi.

MEB'den Öğretmen ve Okul Müdürlerine Sene Sonu Yapılacak İş ve İşlemler Yazısı

Konu : 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Sene Sonu İş ve İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Yönetmeliği.

b) 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal EtkinliklerYönetmeliği.

c) 26/08/2014 tarihli ve 3557646 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimKurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi.

ç) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.04.2023 tarih ve E-83203306-10.03-75302337 sayılı yazısı.

İlköğretim kurumlarında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görev alanları ile ilgili sene sonunda yapılacak iş ve işlemlerin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilgi (ç) yazıda yapılan açıklamalar da dikkate alınmak suretiyle herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

İlgi (a) Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 15 Haziran 2023 tarihine kadar okul müdürlüğüne bildireceği yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bu hususta okul yönetimlerince velilere ivedilikle gerekli bilgilendirmenin yapılması, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla velilerden gelebilecek sınıf tekrarı taleplerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgileri ile okul öncesi eğitimde gelişim raporlarının e-Okul Sistemi’ne zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri ve okul öncesi eğitimde gelişim raporları tamamlanmamış öğrenci/çocuk bırakılmayacaktır.

Afetzede öğrencilerden mevcut kayıtlı oldukları okullarda sınavlara katılmayan, projesini teslim edemeyen öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayarak boş bırakılacaktır.

Afetzede öğrenciler dışındaki diğer öğrencilerden ilgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır.

Tüm illerde sürekli devamsız durumda olan öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayarak boş bırakılacak “e-Okul Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranında aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

- İlkokul müdürlüklerince, “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.

- İlkokul müdürlüklerince, “Veli İsteğiyle” sınıf tekrarı yapması istenilen öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.

- Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerince, “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrenciler belirlenerek e-Okul Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları 12-15 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Afetzede öğrencilerin durumları bu konuda daha önce gönderilmiş Bakanlık talimatları da göz önünde bulundurularak değerlendirilecek, kurullarda alınan kararlar “e-Okul Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları” ekranına kaydedilecektir. ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

Afet bölgesi olarak ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yapılacak Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Valiliklerce gerekli tüm önlemlerin alınması sağlanacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulan Öğrenci Yerleştirme Komisyonundan sorumlu personel tarafından aşağıda belirtilen iş ve işlemlere ayrıca dikkat edilecektir.

- “e-Okul Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Kayıt İşlemleri” ekranında yer alan “Kayıt Bölgesi Belirlenmemiş Adreslere İlişkin (okul öncesi/ilkokul/ortaokul)” raporlar her gün düzenli olarak kontrol edilecektir.

- Raporlarda herhangi bir okul ile ilişkilendirilmediği belirlenen adreslerin okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarına yerel yerleştirme sürecinde, ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranında mevcut belirlenmiş adreslerde değişiklik yapılamayacağından ortaokul kayıt bölgesi belirleme işlemlerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

- “e-Okul Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/Notlar ve Duyurular” ekranında yer alan “Adres Kayıt Alanı Belirlenmemiş Okullar” raporu hassasiyetle kontrol edilerek adres ilişkilendirilmemiş okul öncesi eğitim kurumu (anaokulu, ana sınıfı) bırakılmayacaktır.

“e-Okul Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Sosyal Etkinlikler” ekranları üzerinde ilgi (b) Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 82 nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz eğitimi yapılacaktır. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (a) Yönetmeliğin 83 üncü maddesi ve ilgi (c) Yönerge hükümleri gereği açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir.

Yaz eğitimi ve çocuk kulüpleri 19 Haziran 2023 tarihi itibarıyla açılabilecektir.

Afetzede çocukların okul öncesi eğitimden yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın yaz eğitimine kayıtları yapılabilecektir.

e-Okul Sistemi'ndeki veriler, il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuatta tarif edilmiş olan iş ve işlemlerin aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tuncay MORKOÇ

Bakan a.

Temel Eğitim Genel Müdürü