Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Ücretlerinde Düzenleme

31 Ağustos Tarihli Resmi Gazete Sayısında yayımlanan kararda MEB Yönetici ve Öğretmenlerin ders ile ek ders saatlerinde bazı düzenlemelerin yapıldığına yer verildi.

Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Ücretlerinde Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 'de bir yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Resmi Gazete 'nin 31 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan karar, 'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' başlığı ile yayımlandı. Yayımlanan değişiklik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 'uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanun gereğince alınmıştır.

Bu maddelere göre yapılan değişiklik metni şu şekilde;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karann 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanından edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 20182019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,"

MADDE 2 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yayımlanan bu karar, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür.

Kamubulteni.com | Ankara