Öğretmenlerin Mazeret Tayini Başvuruları Başladı-İşte MEBBİS Yer Değiştirme Başvuru Ekranı

MEB tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mazerete bağlı yaz tayinleri için başvuruların alınacağına yer verildi. Öğretmenlerin tayin başvuru detayları yazımızda.

Öğretmenlerin Mazeret Tayini Başvuruları Başladı-İşte MEBBİS Yer Değiştirme Başvuru Ekranı

MEB mazeret tayini duyuru yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. MEB resmi internet adresinden yapılan açıklamada 2020 yılı Yaz Dönemi Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna yer verildi. 

Yayımlanan duyuruya göre okullar açılmadan önce öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği gibi mazeretler ve engellilik durumuna göre tayin başvurusu yapabileceğine yer verildi. 

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

MAZERET DURUMLARI

.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin, b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin

Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden eşleri; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar, b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar, c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar, ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar, d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar, e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar, f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar, g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar, ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar, ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar, i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.) (ı) bendi kapsamında başvuranlardan;  Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,  Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,  Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,  İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,(i) bendi kapsamında başvuranlardan;  Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,  Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, istenecektir

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar 1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2020tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. 2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. 3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir. 5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir. 6. Öğretmenlerden; a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar, b) Eşleri geçici görevli olanlar, c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır

3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir

.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden; a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere, b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere, c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere, ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

MEBBİS BAŞVURUSU

MEB'den tayin başvurusu hakkında, "Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecekti" ifadelerine yer verildi.