Öğretmen Görevden Alındı: Geriye Döndü Ek Ders ve Hazırlık Ödeneği İçin Dava Açtı! Hepsini Geri Aldı!

Mahkeme bir öğretmenin geriye yönelik ek ders ve eğitime hazırlık ödeneği alabilmesinin yolunu açtı. Öğretmen açtığı davayı kazandı.

Öğretmen Görevden Alındı: Geriye Döndü Ek Ders ve Hazırlık Ödeneği İçin Dava Açtı! Hepsini Geri Aldı!

Görevden alınan öğretmen mahkeme yoluyla geriye dönük ek ders ve eğitime hazırlık ödeneği geri aldı. Danıştay İlkokul öğretmeni için kararını açıkladı.

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapmakta iken meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptali üzerine, açıkta geçirdiği süreye ilişkin olarak, sadece maaş ödemesi yapıldığından bahisle, diğer parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davada kararı berdi.

Dosyanın incelenmesinden; 06/12/2013 tarihinde açılan dava kapsamında, davacının fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak kaydıyla, açıkta kaldığı dönemle ilgili olarak ek ders ücreti, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve ödenen maaşlarına işlemiş faiz olmak üzere 10.000,00-TL tutarında istemde bulunduğu, Mahkemece verilen ara kararına istinaden bu döneme ilişkin gerçek zararının 34.163,22-TL olarak belirlenmesi üzerine, 21/01/2015 tarihli dilekçesiyle ıslah talebinde bulunarak istemini 24.163,22-TL arttırdığı ve tazminini istediği tutarı 34.163,22-TL'ye yükselttiği, ıslah dilekçesinin davalı idareye 02/03/2015 tarihinde tebliğ edildiği, buna karşın İdare Mahkemesince, yukarıda belirtildiği şekilde bir ayırım yapılmaksızın, 25.161,53-TL ek ders ücreti, 1.625,00-TL öğretim yılına hazırlık ödeneği, 7.376,69-TL geç ödenen maaşların faizi olmak üzere toplam 34.163,22-TL'nin, ek ders ücretleri ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine 04/05/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verildiği görülmekle, yasal faizin başlangıcı açısından verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Ancak, bu husus, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan, kararın hüküm fıkrasının faize ilişkin kısmının, "dava dilekçesinde talep edilen 9.000,00-TL ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği için dava tarihinden önce davacı tarafından idareye bir başvuru yapılmış ve faiz ödenmesi yönünde bir talepte bulunulmuş olup, idareye başvuru tarihi olan 06/11/2013 tarihinden itibaren; ıslah yolu ile arttırılan 24.163,22-TL tutardan ödenen maaşın faizine ilişkin kısmının düşülerek, ek ders ücreti ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin 16.786,53-TL tutar için ise, ıslah dilekçesinin davalı idareye tebliğ edildiği 02/03/2015 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi" şeklinde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No:2021/3734
Karar No:2022/5570

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 05/11/2020 tarih ve E:2018/9879 K:2020/3535 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacının; Adana ili, Kozan ilçesi …
İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapmakta iken meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin yargı kararıyla iptali üzerine, açıkta geçirdiği süreye ilişkin olarak, sadece maaş ödemesi yapıldığından bahisle, diğer parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, görevden uzaklaştırıldığı 30/03/2010 tarihinden yeniden göreve başladığı 25/06/2013 tarihine kadar yoksun kaldığı ek ders ücreti ile öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrıca 1.000,00-TL tutarında işlemiş faiz olmak üzere toplam 10.000,00-TL'nin (ıslah yolu ile arttırılmak suretiyle 34.163,22-TL'nin) ödeme yapılması gereken tarihlerden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …
İdare Mahkemesince; ara kararına istinaden davalı idarenin cevabi yazısında; davacının açıkta kaldığı döneme ilişkin, yoksun kaldığı ek ders ücretinin 25.161,53-TL, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 1.625,00-TL, ödenmiş maaşlarının faizinin ise 7.376,69-TL olmak üzere toplam 34.163,22-TL parasal hak tutarının hesaplanması üzerine davacı tarafından 21/01/2015 tarihli dilekçe ile dava konusu edilen miktarın 34.163,22-TL olarak ıslah edildiğinin görüldüğü, dava konusu ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yönetim görevleri karşılığında okul müdürlerine ödenen ücretlerden olduğu ve herhangi bir derse girmeksizin salt müdürlük unvanı nedeniyle yapıldığı açık olduğundan, anılan dönemde fiilen çalışmasının bulunmadığı gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen dava konusu işlem ile meslekten çıkarma cezasının iptaline ilişkin yargı kararında yer almadığı gerekçesiyle, davacının faiz isteminin reddinde hukuka uygunluk bulunmadığı, bu durumda, davacının hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanılan işlem nedeniyle yoksun kaldığı ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin parasal haklarının, meslekten çıkarma cezası işlemine karşı açılan iptal davasının açılma tarihi olan 04/05/2011 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği şeklindeki gerekçeyle, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal haklarının ödenmesi isteminin kabulüyle, 25.161,53-TL ek ders ücreti, 1.625,00-TL öğretim yılına hazırlık ödeneği, 7.376,69-TL geç ödenen maaşların faizi olmak üzere toplam 34.163,22-TL'nin, ek ders ücretleri ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine 04/05/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME
TALEP EDENİN İDDİALARI : Kararın düzeltilmesi talebinin kabulüyle, onama kararının kaldırılarak, usule ve hukuka aykırı olan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının, düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 05/11/2020 tarih ve E:2018/9879, K:2020/3535 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararın düzeltilerek onanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde ise; temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil, aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıklarda da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekâlet ücretine, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması gibi, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve yine bu kararlara karşı yeniden kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem zaman hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan konularda Danıştayın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususlarına yer verilmiştir.

Fazlaya ilişkin hakkın saklı tutularak belirli bir bedel üzerinden açılan tazminat davalarında, yargılama aşamasında ilgili yargı mercii tarafından konuya ilişkin yaptırılan bilirkişi incelemesi vs. araştırmalar neticesinde bulunan yeni değer, davacı tarafından 2577 sayılı Kanun'un 16. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ıslah edilerek, talebe konu tazminat miktarı, belirlenmiş olan yeni değer üzerinden güncellenebilmektedir.

İlgili yargı mercii tarafından, güncellenen bu değerin tazminine karar verilirken, hükmedilecek tazminata yürütülecek faiz yönünden, faizin niteliği gereği ikili bir ayırım yapılması ve "davanın ilk açıldığı zaman belirtilen tazminat miktarına", dava tarihinden veya dava tarihinden önce davacı tarafından idareye bir başvuru yapılmış ve bu başvuru tarihinden itibaren faiz ödenmesi yönünde bir talepte bulunulmuş ise idareye başvuru tarihinden itibaren; "tazminatın ıslah ile artırılan diğer kısmına" ise, ıslah dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; 06/12/2013 tarihinde açılan dava kapsamında, davacının fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak kaydıyla, açıkta kaldığı dönemle ilgili olarak ek ders ücreti, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve ödenen maaşlarına işlemiş faiz olmak üzere 10.000,00-TL tutarında istemde bulunduğu, Mahkemece verilen ara kararına istinaden bu döneme ilişkin gerçek zararının 34.163,22-TL olarak belirlenmesi üzerine, 21/01/2015 tarihli dilekçesiyle ıslah talebinde bulunarak istemini 24.163,22-TL arttırdığı ve tazminini istediği tutarı 34.163,22-TL'ye yükselttiği, ıslah dilekçesinin davalı idareye 02/03/2015 tarihinde tebliğ edildiği, buna karşın İdare Mahkemesince, yukarıda belirtildiği şekilde bir ayırım yapılmaksızın, 25.161,53-TL ek ders ücreti, 1.625,00-TL öğretim yılına hazırlık ödeneği, 7.376,69-TL geç ödenen maaşların faizi olmak üzere toplam 34.163,22-TL'nin, ek ders ücretleri ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine 04/05/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verildiği görülmekle, yasal faizin başlangıcı açısından verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Ancak, bu husus, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan, kararın hüküm fıkrasının faize ilişkin kısmının, "dava dilekçesinde talep edilen 9.000,00-TL ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği için dava tarihinden önce davacı tarafından idareye bir başvuru yapılmış ve faiz ödenmesi yönünde bir talepte bulunulmuş olup, idareye başvuru tarihi olan 06/11/2013 tarihinden itibaren; ıslah yolu ile arttırılan 24.163,22-TL tutardan ödenen maaşın faizine ilişkin kısmının düşülerek, ek ders ücreti ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin 16.786,53-TL tutar için ise, ıslah dilekçesinin davalı idareye tebliğ edildiği 02/03/2015 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi" şeklinde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının hüküm fıkrasının faize ilişkin ''25.161,53-TL ek ders ücreti, 1.625,00-TL öğretim yılına hazırlık ödeneği, 7.376,69-TL geç ödenen maaşların faizi olmak üzere toplam 34.163,22-TL'nin, ek ders ücretleri ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine 04/05/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine'' kısmının, ''dava dilekçesinde talep edilen 9.000,00-TL ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği için dava tarihinden önce davacı tarafından idareye bir başvuru yapılmış ve faiz ödenmesi yönünde bir talepte bulunulmuş olup, idareye başvuru tarihi olan 06/11/2013 tarihinden itibaren; ıslah yolu ile arttırılan 24.163,22-TL tutardan ödenen maaşın faizine ilişkin kısmının düşülerek, ek ders ücreti ile öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin 16.786,53-TL tutar için ise, ıslah dilekçesinin davalı idareye tebliğ edildiği 02/03/2015 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi" şeklinde DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
3. Temyiz ve karar düzeltme giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 16/11/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.