Tapu Kadastro'ya Yüksek Maaşla Personel Alınacak

Tapu ve KAdastro Genel Müdülrüğü bünyesine sözleşmeli kamu personeli alımı için duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda sözleşmeli 15 personel alınacağına yer verildi.

Tapu Kadastro'ya Yüksek Maaşla Personel Alınacak

Tapu ve Kadastro'ya personel alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Bugün yayımlanan ilanda, Yayımlanan duyuruda genel müdürlüğün Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesine göre istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi. 

KPSS VE YABANCI DİL ŞARTI

KPSS Puanı: Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından kamu kurum ve kuruluĢlarınca belirlenen puan türünden alınan geçerli puanı,

Yabancı Dil Puanı: Ġngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı ifade eder.

BaĢvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında aldıkları (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmiĢi ile baĢvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beĢ) yıl içerisinde yabancı dil sınavlarından almıĢ oldukları (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi) puanın yüzde otuzunun toplamı esas alınacaktır. (KPSS puanı olmayan ve belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilir)

ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel Ģartları taĢımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt SözleĢme Ücret Tavanının 2 katı ücret pozisyonları için baĢvurabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; - Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık, - Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beĢ) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleĢmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

Diğer şartlar ve başvuru bilgileri için TIKLAYIN

BAŞVURU

BaĢvurular 02/11/2020 - 09/11/2020 tarihleri arasında aşağıdaki adresten alınacak.

https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb