Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Başvurusu Başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda , farklı kadrolara mülakatsız kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Başvurusu Başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bugün bir duyuru yayımlandı. 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan ilanda Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Toplamda 38 kamu personeli alımı için başvurular lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından kabul edilecek. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan için başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması

- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

BAŞVURU

Adaylar başvurularını internet üzerinden, üniversitenin resmi internet sayfasından yapacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formu eksiksiz doldurulacak ve aşağıdaki evraklarla birlikte başvuru alınacak.

1- Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır) 2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 3- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen çalışma belgesi ve diğer belgeler (SGK hizmet dökümü detaylı) 4- Kimlik Belgesi.