Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

16 Ocak 2023 Tarihli ve 32075 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak. İşte kadro dağılımı..

Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Bakanlıklar personel alım ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak 16 Ocak 2023 Tarihli ve 32075 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak. 

Kadro dağılımı aşağıdaki gibi olacak

 • Güvenlik Görevlisi - 31 Kişi 
 • Destek Görevlisi - 64 Kişi 
 • Büro Personeli -  26 Kişi 

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 16 - 30 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecekler. 

Başvuru genel şartları neler ? 

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, -Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Diğer Hususlar 

 • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
 • -Adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan özel şartların tamamını taşıyor olmaları, bunu belgelendirmeleri ve son başvuru tarihi itibarıyla istenilen tüm belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
 • Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaktır.
 • Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar tabloda belirtilen İl ve öğrenim durumuna göre pozisyon unvanlarından sadece bir tanesine başvuru yapacaklardır. Birden fazla İl veya unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurusunu hatalı yapan, belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Bu ilan çerçevesinde atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İllere yapılacaktır.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
 • Atamaya hak kazanan adaylardan, göreve başlamadan önce beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN