Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Görevli Personellerin Kullanmadıkları Yıllık İzinleri Bir Sonraki Yıla Devredilebilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Sözleşmeli Personellerin kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilebileceği açıklandı.Detaylar haberimizde

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Görevli Personellerin Kullanmadıkları Yıllık İzinleri Bir Sonraki Yıla Devredilebilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda ‘’Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip dönemde kullanılması mümkün değildir.’’ ifadesinin kaldırıldığı ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görevli olan personellerin 2016 yılında kullanmadıkları yıllık izin haklarını 2017 yılında kullanabileceği açıklandı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde ‘’ 23.2.2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile yapılan değişiklik ile 399 sayılı KHK’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Bahse konu fıkrada “Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir.” ibaresi yürürlükten kaldırılarak yerine “Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.” hükmü yer almaktadır. Başkanlığımıza ilgili Teşebbüslerden ve şahıslardan yapılan başvurularda, 2016 yılına ilişkin kullanılmayan izin haklarının kullanımı konusunda bir tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır. Fark edileceği üzere eski düzenlemede hakkın “kullanılmasının mümkün olmadığı” açıkça ifade edilerek bir zaman aşımı süresine (müruru zaman) yeni düzenlemede ise, “kullanılamayan izin hakları düşer.” demek suretiyle bir hak düşürücü ( sükûtu hak) süreye yer verilmiştir. 8.3.2017 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede ise “Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan Safirbet izin hakları düşer.” denilmektedir. Buradan da açıkça görüleceği üzere yeni yılın girmesi ile birlikte cari yıl ile önceki yıldan eski olan yıllara ait ve kullanılamayan yıllık izin hakları için hak düşürücü süre öngörülmüştür. Dolayısıyla, mevcut düzenleme neticesinde 2015 yılına ait kullanılmayan izin haklarının düştüğü açıktır. Ancak anılan düzenleme, 2016 yılına ait yıllık izinlerin 2017 yılında kullanılmasına imkân tanıdığı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, KİT sözleşmeli personelinin 2016 yılında kullanılmayan yıllık izinlerinin 2017 yılında kullanılması gerektiği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan 399 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi çerçevesinde hazırlanan Tip Sözleşmelerde izin hakkının bir sonraki yıla devrinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Konuya ilişkin açık yasal düzenleme yapıldığından ve bu düzenleme yürürlüğe konulduğundan yasa ile çelişen Tip Sözleşmelerde düzenleme yapılmadan da KİT’lerde görevli sözleşmeli personelin cari yıl ve bir önceki yıla ait kullanılmayan izinlerini kullanabileceği mütalaa edilmektedir. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Yapılacak Sözleşmelerde Yer Alacak Hususların Tespiti Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla (EK:1) ve (EK:2) de yer alan tip sözleşmelerde teşebbüs ve bağlı ortaklıkların teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine değişiklik yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde Teşebbüs ve Bağlı ortaklıkların mevzuat uyumu sağlama amacına dönük olarak yapacakları başvurular Başkanlığımızca ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’’

Kamubulteni.com KONYA