Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşire ve Ebe Alıyor

Hatay Mustafa KEmal Üniversitesi bünyesine sağlık personeli alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda 62 sözleşmeli kamu personeli alımı başvurularının başladığına yer verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşire ve Ebe Alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire ve ebe alacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bugün bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca istihdam etmek üzere 60 hemşire ve 2 ebe alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında başvurular bugün alınmaya başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- 60 hemşire için; Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

- 2 ebe; Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular (www.hmku.edu.tr adresi üzerinden açılacak başvuru ekranından yapılacak. 15 gün başvuru süresi olacak.

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA