Hacettepe Üniversitesi'ne Ortaöğretim KPSS ile Personel Alımı Yapılıyor

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına dair duyuru Basın İlan Kurumu tarafından yayımlandı.

Hacettepe Üniversitesi'ne Ortaöğretim KPSS ile Personel Alımı Yapılıyor

Hacettepe Üniversitesi'ne Ortaöğretim KPSS ile Personel Alımı Yapılıyor

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına dair duyuru Basın İlan Kurumu tarafından yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda personel alımıyla ilgili, "Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere ve 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek Madde 2/b fıkrası gereğince yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara belirtilen sayıda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin gerektirdiği şartları taşımak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşınıma uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlikten muaf olmak veya tecilli olmak.
2018 -KPSS Sınav tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasında bulunan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." ibaresi gereğince ilan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son bir yıl içinde herhangi bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışmamış olmak.
01.01.1984 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak.
Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak.

Hacettepe Üniversitesi personel alımı için başvurular , üniversitenin personel dairesi başkanlığına talep edilen belgelerle birlikte 15 gün içerisinde yapılacak. Başvuru sırasında adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı, KPSS sonuç belgesi, öğrenim durumunu gösterir belge (Diploma aslı ve bir fotokopi) , bir adet vesikalık ve üniversitenin resmi sayfasından alınacak başvuru formu talep edilecek.