GOP Üniversitesi'ne 148 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlan detayları haberimizde.

GOP Üniversitesi'ne 148 Kamu Personeli Alımı Başvurusu Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alıyor.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesine sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

Eczacı pozisyonu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekindeki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır) ile alınacaktır. diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

g) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP93 puanı, Lisana mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir. 

KADRO DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular http://www.gop.edu.tr adresi üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin a. Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı) b. KPSS Sınav Sonuç Belgesi c. Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge) d. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge, eğitim veya kurs belgesi, sertifika e. SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı) evrakları ile müracaatlarını yapması gerekmektedir.