Gençlik Spor Bakanlığı 81 İle 923 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman, Kimler Başvurabilir

Gençlik Spor Bakanlığı 923 personel alımını duyurmuştu. Peki başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvuru yapabilir, hangi kadrolara alım yapılacak. Yakın zamanda başlayacak başvuruların detayı haberimizde.

Gençlik Spor Bakanlığı 81 İle 923 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman, Kimler Başvurabilir

Gençlik Spor Bakanlığı 923 personel alımını duyurmuştu. Peki başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvuru yapabilir, hangi kadrolara alım yapılacak. Yakın zamanda başlayacak başvuruların detayı haberimizde.

Gençlik Spor Bakanlığı 27 Aralık’ta Türkiye geneli 81 ile toplamda 923 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. 24 Ocak 2022 saat 10.00 da başlayacak başvurular, 28 Ocak 2022 de saat 17.00 ye kadar devam edecektir.

Toplamda

 • 373 Spor Uzmanı
 • 500 Gençlik Çalışanı
 • 50 Psikolog

kadrolarına alım yapılacaktır.

KPSS şartı aranıyor

Lisans mezunlarının alınacağı ifade edilen duyuruda, 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puan türü değerlendirmeye alınacaktır. Spor Uzmanı ve Psikolog kadroları için 60 puan ve üstü, Gençlik Çalışanı için ise 50 puan ve üstü şartı aranıyor.

İstihdam edilecek kadrolar için öğrenim durumu ve şartları ile kontenjan dağılımı şu şekilde olacaktır;

SPOR UZMANI;

 • 1.GRUP, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun olmak (26 Kontenjan)
 • 2. GRUP, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren beslenme ve diyetetik bölümlerinden mezun olmak (11 Kontenjan)
 • 3. GRUP, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak (21 Kontenjan)
 • 4. GRUP Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmak (25 Kontenjan)
 • 5. GRUP Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Spor Bilimleri vb. bölümlerinden mezun olmak (290 Kontenjan)

GENÇLİK ÇALIŞANI;

 • 1. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı bölümlerinden mezun olmak (65 Kontenjan)
 • 2. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren beden eğitimi veya spor eğitimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak (30 Kontenjan)
 • 3. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak (45 Kontenjan)
 • 4. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren bilgisayar ve teknoloji ile ilgili bölümlerinden mezun olmak (60 Kontenjan)
 • 5. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamlayıp Gençlik Liderliği sertifikasına sahip olmak (300 Kontenjan)

PSİKOLOG;

 • Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak (50 Konyenjan)

Şeklinde dağılım yapılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

B- Özel Şartlar

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

3) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

 - Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 24 Ocak 2022 (10:00) – 28 Ocak 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

6) Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1) Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon için ilan edilen niteliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından incelenecektir.

2) 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak her bir grup için KPSS B grubu KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla spor uzmanı, gençlik çalışanı ve psikolog boş pozisyonları için ek-1 listede belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3) Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir pozisyon ve grup için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

2) Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır.

4) Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

5) Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6) Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar göreve başlatılabilecektir.

Kontenjan Dağılım Listesi İçin: TIKLAYIN

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum