Cumhurbaşkanlığı Senfonisi'ne KPSS'siz Personel Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Cumhurbaşkanlığı Senfonisi bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfonisi'ne KPSS'siz Personel Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak.

CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacak. Stajyer Sanatçı pozisyonuna yapılacak personel alımında adaylar aşağıdaki branşlarda olacak:

Keman 7
Viyola 5
Trombon 3
Trompet 1
Vurmalı Çalgılar -Timpani 2
Obua 2
Fagot 1
Klarinet 2
Viyolonsel 3
Kontrabas 4
Arp 1

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaĢını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyiĢine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

- Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüĢ olmak,

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branĢına göre 92, 94, 96 ve 98 inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmek.

BAŞVURU

İş talep formları Bakanlığımızın guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir. Adayların,  form ve aşağıdaki evrakları pdf, jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, [email protected] adresine mail olarak atacak.

1- Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu.

KAMUBULTENİ.COM | ANKARA