Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

KPSS puanıyla 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başvuruları başladı. 11 Ocakta başlayan başvurular 28 Ocakta sona erecek. Peki kimler başvuru yapabilir, KPSS şartı var mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Lisans ve Ön Lisans mezunları alınacak

Yapılan duyuruya göre başvuracak adayların lisans veya ön lisans mezunu olması gerekiyor. Lisans mezunlarının başvurabilmesi için 2020 veya 2021 KPSS P3 puan türünde, ön lisans mezunlarının ise 2020 KPSS P93 puan türünde 60 ve üstü puan almaları gerekmektedir.

Lisans mezunları bakanlık merkez teşkilatında görev yapacak

Toplamda 35 lisans, 31 ön lisans mezununun alınacağı duyuruda lisans mezunları bakanlık merkez teşkilatında görev yapacaktır. Ön lisans mezunları ise belirlenen şehirlerde görevlendirilecektir.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
g) Askerlik durumu itibariyle;
· Askerlikle ilgisi bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

a) Başvurular 11/01/2022 tarihinden 28/01/2022 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
c) Aranan genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak il tercihi yapmaları önem arz etmektedir.
e) Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Herhangi bir ön lisans veya lisans bölümünden mezun olmak.
b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla (28.01.2022) 35 yaşından gün almamış olmak.(28.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar.)
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
h) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
i) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Özel şartlar ve diğer detaylar için bakanlığın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.