Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuruları 16 Nisan'da Başlayacak (VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli Alımı)

Çankaya Belediye Başkanlığı'na VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli unvanlarında memur alımı yapılacak.

Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuruları 16 Nisan'da Başlayacak (VHKİ, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli Alımı)

İlgili alım için başvuru yapacak adayların KPSS en az 70 puan şartının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartlar ve genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı'nca 16 Mart'ta yayımlanan resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  kadroları  için;  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili  ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60
saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Kontenjan Dağılımı ve Diğer detaylar için TIKLAYIN

KPSS'li ve KPSS'siz 734 Personel Alımı Yapılacak (Memur Alımı, Hizmetli, Mühendis, Bilişim Personeli, Kısmi Sözleşmeli Alımlar) haberin detayları için TIKLAYIN.