Belediye Kadrosunda İstihdam Edilmek Üzere Zabıta Memuru Alınacak

Çanakkale Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere kadro derecesi 9 ve 10 olan 6 adet Zabıta Memuru alınacaktır.

Belediye Kadrosunda İstihdam Edilmek Üzere Zabıta Memuru Alınacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde KPSS puan şartıyla 6 adet Zabıta Memuru ilanı yayımlandı. Başvuru yapacak adayların 3 tanesi lisans mezunlarından 3 tanesi de ön lisans mezunlarından alınacak. KPSS baraj puanı ise 60 olarak duyuruldu.

Başvuru tarihleri

Adaylar başvurularını 04.04.2022 tarihinden 08.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle beraber yapacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta kabul edilmeyecektir.

Alınacak kadroların dereceleri ve mezuniyet şartı

Zabıta Memuru, 3 personel, Kadro derecesi 9, KPSS P3 puan türü

  • Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Spor Bilimleri Lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Zabıta Memuru, 3 personel, Kadro derecesi 10, KPSS P93 puan türü

  • Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında; Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.canakkale.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

• Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.04.2022 tarihinden 08.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No: 132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

• Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No: 132 1 7100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurum doktoru tarafından yapılacaktır.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır