Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Ön Lisans Mezunu Büro Personeli Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 'ne ön lisans mezunu adaylar arasından personel alınacak. Büro personeli kadrosuna yapılacak alımda başvuru şartları haberimizde.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Ön Lisans Mezunu Büro Personeli Alımı

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2 büro memuru alıyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından DPB 'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , ön lisans mezunu adaylar arasından 2 büro personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Üniversite Rektörlüğünde çalıştırmak üzere yapılan personel alımında başvuru detayları şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:

 • Başvuru Formu
 • 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı
 • İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
 • Adli Sicil Kaydı
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 • Özgeçmiş ve sertifikalar.
 • Fotoğraf (1 Adet)

Bavurular Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı No:4 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA adresine şahsen yapılacak.