60 KPSS İle 50 Zabıta Alımı İkamet Şartı Yok

Bağcılar Belediyesi kadro derecesi 10 olan ortaöğretim ve ön lisans mezunu 50 zabıta memuru alımı için ilana çıktı.

60 KPSS İle 50 Zabıta Alımı İkamet Şartı Yok

Bağcılar belediyesi tarafından 10 tanesi ön lisans mezunu 40 tanesi de ortaöğretim mezunu 50 zabıta memuru alımı için ilan duyuruldu. Başvurular hem kadın hem de erkek adaylar için açıldı.

Başvuru yapacak adayların ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan ve üstü alması gerekiyor. Ön lisans mezunları KPSS P93 puanıyla, ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanıyla başvuru yapabilecektir.

Alım yapılacak kadrolar ve mezuniyet durumları

 • Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2 Personel
 • Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2 Personel
 • Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2 Personel
 • Elektrik (Elektrik Teknikerliği), Makine (Makine Teknikerliği) Ön lisans programlarından mezun olmak. 4 Personel
 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak. 30 Personel
 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak. 10 Personel

Sürücü Belgesi Şartı

Başvuru yapacak tüm adaylar için sürücü belgesi sahibi olma şartı bulunuyor. 10 ortaöğretim mezunu için (A) sınıfı sürücü belgesi diğer 40 personel için (B) sınıfı sürücü belgesi şartı bulunuyor.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

Başvuru belgelerini 11/04/2022’den 15/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS B grubu) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),